T4-V4-2012

pdf-online

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА
О.М. ВОЛОЩУК, М.М. МАРЧЕНКО, Е.О. ФЕРЕНЧУК НАДН-ДЕГІДРОГЕНАЗНА АКТИВНІСТЬ ЛЕЙКОЦИТІВ КРОВІ ЩУРІВ З ТРАНСПЛАНТОВАНОЮ КАРЦИНОМОЮ ГЕРЕНА В ДИНАМІЦІ ОНКОГЕНЕЗУ 362
І.М. ДОЛІБА, А.Г. ДОЛЖИЦЬКА, І.І. ПАНЧУК ШВИДКЕ НАКОПИЧЕННЯ ІОНІВ КАДМІЮ АКТИВУЄ ПЕРИКИСНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У ARABIDOPSISTHALIANA 366
И.И. ДОРОХОВА СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ АМИНОТРАСФЕРАЗ В ПЕЧЕНИ НЕКОТОРЫХ ЧЕРНОМОРСКИХ РЫБ 371
Л.М. ЛОЗІНСЬКА ВПЛИВ ГЛЮКОЗИ ТА ФРУКТОЗИ НА АКТИВНІСТЬ ГЛЮТАТІОНРЕДУКТАЗИ ТА ГЛЮКОЗО-6-ФОСФАТДЕГІДРОГЕНАЗИ ДРІЖДЖІВSACCHAROMYCESCEREVISIAE 375
О.Б. МЕХЕД, С.М. ДЕРКАЧ, О.П. ТРЕТЯК ВПЛИВ ГЕРБІЦИДНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ КАТАБОЛІЗМУ КОРОТКОЧАСНОЇ  КУЛЬТУРИ КЛІТИН КОРОПА (СYPRINUSCARPIO L.) 380
Ю.І. СЕНИК, Б.З. ЛЯВРІН, В.О. ХОМЕНЧУК, В.З. КУРАНТ, В.В. ГРУБІНКО ЛІПІДНИЙ СКЛАД ЯДЕР КЛІТИН ПЕЧІНКИ ТА ЗЯБЕР КОРОПА ЗА ДІЇ ЙОНІВ КАДМІЮ 383
Б.І. Третяк Аналіз поширених мутацій генаCAPNу пацієнтів з прогресуючими м’язовими дистрофіями 388
Л.В. ХУДА, М.М. МАРЧЕНКО, Я.Ю. ХАЧМАН, О.І. ХУДИЙ ВПЛИВ НІТРИТНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ НА СИСТЕМУ ВІДНОВЛЕННЯ МЕТГЕМОГЛОБІНУ В ЕРИТРОЦИТАХ КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО 393
І. О. ШМАРАКОВ, М. О. МИРОНЮК, І. М. БУЧКОВСЬКА, Г.П. КОПИЛЬЧУК ОСОБЛИВОСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ КОЛАГЕНОВОЇ КОМПОНЕНТИ ПОЗАКЛІТИННОГО МАТРИКСУ ПРИ РЕГЕНЕРАЦІЇ ПЕЧІНКИ В УМОВАХ ДЕФІЦИТУ ВІТАМІНУ А 397
ЕКОЛОГІЯ
Т.В. Андрусишин, В.В. Грубінко ВМІСТ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ОРГАНІЗМІ КАРАСЯ І ОКУНЯ З р. ЗБРУЧ 404
О. Я. Буждиган, С. С. Руденко, Б. К. Паттен Показники трофічних мереж як індикатори стабільності екосистем 410
Л.О. Герасимчук МІГРАЦІЯ Cu, Zn, Pb, Cd У СИСТЕМІ «ҐРУНТ – РОСЛИНА» 419
В.А. Демченко Трансформация ихтиофауны азовского моря в условиях изменения климата и возможные социально-экономические последствия 423
Х. І. Дяків СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ УГРУПОВАНЬ ВЕСНЯНОК (INSECTA: PLECOPTERA) РІЧКОВИХ ЕКОСИСТЕМ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 429
А.О. Жиденко, К.В. Бібчук, В.М. Полетай, В.В. Кривопиша ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МЕТАБОЛІЗМУ ПЕЧІНКИ ДЛЯ АДАПТАЦІЇ РИБ В УМОВАХ ГЕРБІЦИДНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ 433
О.Л. Зарубин ПАРАМЕТРЫ НАКОПЛЕНИЯ 137Cs ЖЕРЕХОМ (ASPIUSASPIUS (L.)) 437
С.С. Костишин, А. В. Жук Показники абіотичного різноманіття екологічної цілісності 444
І.М. Курбатова, В.В. Цедик, Н.П. Свириденко ВПЛИВ СУЛЬФАНІЛАМІДНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ХЛОРТЕТРАЦИКЛІНУ НА РОЗВИТОК ІКРИ І ВИЖИВАННЯ ЕМБРІОНІВ КОРОПА (CYPRINUSCARPIO L.) 452
О.ПАХОМОВ, О. ВАСИЛЮК АКТИВНІСТЬ ФЕРМЕНТІВ ПЕРЕАМІНУВАННЯ ЯК ІНДИКАТОР СЕРЕДОВИЩЕТВІРНОЇ ФУНКЦІЇMAMMALIA В ТРАНСФОРМОВАНИХ ЕКОСИСТЕМАХ 455
БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ
Н.І. Джуренко, О.П. Паламарчук, М.Б. Гапоненко, І.В. Коваль, А.М. Гнатюк ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДКІСНИХ ТА ЗНИКАЮЧИХ ВИДІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН EX SITU 462
К.В. Дорошенко Особливості дослідження віталітетної структури ценопопуляційgalanthusnivalis L. 469
С. Г. Літвіненко, О.І. Турлай СТАН ПОПУЛЯЦІЇ Goodyerarepens (L.) R.Br. У ШУРДИНСЬКОМУ СЕРЕДНЬОГІР’Ї (БУКОВИНА) 475
І.А. Тимченко, В.М. Мінарченко Еколого-ценотична та ресурсна характеристикаVacciniummyrtillus L. в Українських Карпатах 479
А.О. Сікура, А.В. Колесник, В.І. Ніколайчук Екологія проростання насіння інтродукованих на Закарпатті видівPoncirus L., Мaclura L.DiospyrosL. 486
А.Ю. АНДРЕЕВА ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ СКОРПЕНЫ В УСЛОВИЯХ ГИПОКСИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИТАЛЬНОГО КРАСИТЕЛЯ FDA (ЭКСПЕРИМЕНТ INVITRO) 490
Е.А. ВОДЯСОВА ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ РАСЧЕТЕ ИНДЕКСА САГИТТАЛЬНЫХ ОТОЛИТОВENGRAULISENCRASICOLUS 493
Н.А. ДЕМЧЕНКО ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІХТІОФАУНИ РІЧОК ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я ЗА РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ 497
М.П. ЗАМОРОВА, В.В.ЗАМОРОВ ЖИВЛЕННЯ БИЧКА-КРУГЛЯКА NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS) В ПРИДУНАЙСЬКОМУ ОЗЕРІ ЯЛПУГ 502
Ю.К. КУЦОКОНЬ, А.О. ЦИБА, А.О. СКВОРЧИНСЬКИЙ ЗМІНИ ВИДОВОГО СКЛАДУ ІХТІОФАУНИ ІРПЕНЯ (БАСЕЙН ДНІПРА) ПРОТЯГОМ ОСТАННЬОГО 507
Н.М. МАТВІЄНКО, Н.Є. ХАРКАВЛЮК ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ ВІРУСНИХ ХВОРОБ РИБ 511
Р.О. НОВІЦЬКИЙ АСПЕКТИ ПОВЕДІНКИ СОНЯЧНОГО ОКУНЯ LEPOMISGIBBOSUS(PERCIFORMESCENTRARCHIDAE) В ПРИРОДНИХ ВОДОЙМАХ ТА В ЕКСПЕРИМЕНТІ 514
О.І. СИТНІК ХАРАКТЕРИСТИКА ЩІЛЬНОСТІ, БІОТОПІЧНОГО РОЗПОДІЛУ І СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ ЗЕЛЕНОЇ ЯЩІРКИ (LACERTA VIRIDIS LAURENTI, 1768)ПРИДНІПРОВСЬКОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 518
М.Ю. ТКАЧЕНКО МОРФОЛОГІЧНА МІНЛИВІСТЬ БИЧКА-КРУГЛЯКАNEOGOBIUSMELANOSTOMUS (PALLAS, 1814)МОРСЬКИХ ТА ПРІСНОВОДНИХ ВОДОЙМ 525
Д.С. ХРИСТЕНКО, Г.О. КОТОВСЬКА РИБОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ПРІСНОВОДНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ТОВАРНИХ РИБНИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ 530
ГРУНТОЗНАВСТВО
Р.І. БЕСПАЛЬКО, В.В. ДИМИТРАЩУК ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ 535