Бібліотека кафедри

          Перелік публікацій          
2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011
2010 2009 2008 2007

 

 

 

 

 

 

  

Федоряк М.М. Фітосанітарна і ветеринарна безпека: теорія і практика: навч. посібник. / М.М. Федоряк, В.В. Симочко, А.В. Жук. - Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2018. - 328 с.

    


 

 

Федоряк М.М. Основи екології [Текст] : конспект лекцій. / М.М. Федоряк, Г.Г. Москалик. - Чернівці:  ЧНУ, 2015. - 84 с.

 

 


 

 

Москалик Г.Г. Факторна екологія [текст] : навч. посібник – Чернівці : ЧНУ, 2016. – 155 с.

 

 


 

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ СПІВРОБІТНИКІВ КАФЕДРИ за 2017 р.

 Монографії

Mariia M. Fedoriak Viața și opera lui Alexandru Roșca. Moștenirea științifică Universităţii. – Iaşi: Editura "Al.I. Cuza" din Iaşi. – 2017. – 190 p.

Публікації у фахових закордонних журналах

Рейтингові закордонні

Yuri M. Marusik, Mariia M. Fedoriak, Seppo Koponen, Elena V. Prokopenko and Volodymyr L. Voloshyn. Taxonomical notes on two species of Nesticidae (Arachnida: Araneae) in the Ukraine, with the first description of the male of Carpathonesticus eriashvilii // Arachnology. – 2017, 17 (6): 1-7.

Voloshyn V., Tymchuk K.,  Symochko L., Kačániová M., Fedoriak M. Spiders and other arthropods of Chernivtsi poultry farm (Ukraine) and the preliminary data about bacteria inhabiting their external surfaces // Іnternational Journal of Ecosystems and Ecology Sciences. – 2017, 7 (3): 587-596.

Публікації у українських виданнях

Рейтингові вітчизняні видання

Дзензерская О.Н. Речная стехиометрия углерода, азота и фосфора в свете соотношения Редфилда / О.Н. Дзензерская, С.С. Руденко // Экология и ноосферология.– 2017. – № 3-4. Index Copernicus ICV 2015 = 62,76

ДзензерскаяО.М. Сезонные особенности CNP-стехиометрии трансграничных рек Северной Буковины / О.М. Дзензерская, С.С. Руденко // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences. – 2017. – V(14). –  Is.132. – С. 10-13.

Лакуста О.М. Уміст сполук Карбону у колодязній воді Чернівецької області / О.М. Лакуста, С.С. Руденко // Наукові записки ТНПУ Серія: Біологія. – 2017. – № 3-4. – С. 71-79. Index Copernicus  - ICV 2015 : 45.81

Лакуста  О.Н. CNP-стехиометрия трансграничных  рек – Днестра, Прута и Сирета – на выходе из Украины / О.Н. Лакуста, С.С. Руденко // Наукові доповіді НУБіП України. – 2017. – № 5. – С.

Українські академічні видання

Буждиган О.Я, Баглей О.В., Руденко С.С.   Антропогенна трансформація фітоценозів лучних екосистем за впливу пасторальної господарської діяльності // Вісник аграрної науки. – 2016. – № 11. – С. 66 – 71

O.Я. Буждиган  Вплив діоксину карбонату і температури на ріст AmbrosiaartemisifoliaL. / O.Я. Буждиган  О.В.Баглей, С.С. Костишин, Н.М. Марків // Агроекологічний журнал, 2017, № 1. – С.107 – 113

Лакуста О.М. Оцінка рівня агронавантаження Чернівецької області за показником умісту сполук Нітрогену в колодязній воді / Лакуста О.М., С.С. Руденко // Вісник аграрної науки. – 2017. – Вип. 8. (Листопад)

Інші українські фахові видання

Особливостірозвитку лучних та аграрних рослин за дії амброзії

Буждиган О.Я.,  Баглей О.В. / Біологічні системи, 2016, Т.8. – С.202-207

Лакуста О.М. Уміст фосфатів у питній воді децентралізованого водопостачання (на прикладі північної Буковини) / О.М. Лакуста, С.С. Костишин // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Біологія (Біологічні системи). – 2017. – Вип. 1. – С. 57-64.

Матеріали конференцій

Закордонні. Вказати ті що входять до наукометричних баз даних

Voloshyn V., Tymchuk K.,  Symochko L., Kačániová M., Fedoriak M. Spiders and other arthropods of Chernivtsi poultry farm (Ukraine) and the preliminary data about bacteria inhabiting their external surfaces // Book of Abstracts, International Conference of Ecosystems (ICE2017) (June 2-5, 2017, Tirana, Albania): 79. Модератор секції+усна доповідь

Fedoriak M. Тymochko L., Kulmanov O. Colony losses in Ukraine – the third year of the survey // 13th COLOSS Conference (November 2-3, 2017, Athens, Greece):

Міжнародні українські

Качаніова М., Гаспер Я., Терентьєва М., Кантор А., Федоряк М., Бриндза Я. Визначення мікрофлори бджіл з використанням MALDI-TOF мас-спектрометрії // Сучасні аспекти збереження здоров’я людини: збірник праць Х міжнародної міждисциплінарної наук.-практ. конф./ За ред. проф. Т.М. Ганича. – Ужгород : 2017. – С. 141-143.

Лакуста О. Динаміка умісту сполук CNP-елементів у колодязній воді (на прикладі Чернівецької області) / О. Лакуста, С. Руденко // Матеріали ХХХV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2017. ‒ Вип. 35. ‒  С. 14-18.

Публікації зі студентами, матеріали університетської конференції (вказати наукового керівника)

Міжпопуляційна мінливість конюшини повзучої за ознакою «сивої» плями на градієнті антропопресії Студ. 5 курсу Уляна Боднарюк. Наук. керівник: доц. Морозова Т.В.

Біотестування екотоксичності комплексу пестицидів «Медян-екстра – Актара» Студ. 5 курсу Валентина Гнидка.  Наук. керівник – доц. Ситнікова І.О.

Ефективність очищення стічних вод олійно-жирового виробництва Студ. 4 курсу Ольга Казюк. Наук. керівникb – доц. Ситнікова І.О., доц. Борук С.Д.

Антибіотична дія AmbrosiaartemisiifoliaL. на деякі сільськогосподарські культури Студ. 5 курсу Світлана Колопай. Наук. керівник – доц. Морозова Т.В.

Трансформація трав’янистого покриву лісової екосистеми за рахунок синантропізації Студ. 4 курсу Таміла Мельничук. Наук. керівник – к.б.н., Г.Г. Москалик

Застосування гідатофітів для оцінки екотоксичності пестицидного комплексу «Хорус - Актара» Студ. 5 курсу Юрій Приступа. Наук. керівник – доц. Ситнікова І. О.

DrosophilamelanogasterMeigenяк тест-обєкт для біомоніторингу садів Студ. 5 курсу Андрій Том’юк. Наук. керівник – проф. Руденко С.С.

Видове різноманіття агрофітоценозу з домінуванням проса лозовидного (свічграсу) Студ. 3 курсу Карина Федорченко. Наук. керівник – асист. Жук А.В.

Руденко С.С. у редколегії наукових видань:

 

  • Екологія та ноосферологія
  • Екологія довкілля та безпека життєдіяльності
  • Біологічні системи
  • Экологический мониторинг и биоразнообразие

 

Костишин С.С. у редколегії наукових видань:

 

  • Біологічні системи
  • Екологія та ноосферологія
  • Пасіка
  • Экологический мониторинг и биоразнообразие