Критерії оцінювання курсових робіт

 

1) «Зміст» (30 балів). Включає оцінки відповідності наступним критеріям:
  • відповідність змісту обраній темі;
  • наявність чітко сформульованої проблеми;
  • адекватність формулювання об’єкта, предмета, мети та задач дослідження;
  • визначення ступеню розробленості проблеми дослідження;
  • наявність посилань на використану літературу, кількість новітніх джерел з цієї проблематики та відповідність оформлення роботи стандарту;
  • адекватність обраних методів предмету дослідження, грамотне використання методів (процедура, обробка, використання методів математичної статистики, інтерпретація результатів) якщо є експериментальна частина;
  • відповідність висновків меті та завданням дослідження.

2) «Своєчасність» (10 балів)

Передбачає оцінку систематичності виконання роботи та вчасності подання роботи на перевірку науковому керівнику у відповідності із планом виконання курсової роботи.

3) «Дослідницька активність» (20 балів)

Оцінюється за рівнем виявленої самостійності та ініціативності під час роботи над курсовою роботою, а саме передбачає оцінку особистого внеску студента (рівень самостійності у пошуку літератури, підборі методів дослідження, вибірки тощо).

4) Представлення роботи (30 балів)

Враховується якість презентації, її відповідність змісту роботи; доповідь – чіткість та лаконічність виступу; відповіді на запитання.

5) Відповідність вимогам до кваліфікаційних робіт (10 балів)

Оцінюється за наступними критеріями:

  • структура роботи: Вступ (актуальність, об’єкт, предмет, мета, завдання; Основна частина (якщо робота носить теоретичний характер – 1 розділ – Огляд літератури – до 25 стор. друк. тексту, з описом та посиланнями на новітні методи та методики щодо обраної проблеми, наявність висновків наприкінці підрозділів; якщо робота експериментальна – 3 розділи: Огляд літератури, Матеріали та методи, Результати та їх обговорення); Висновки (висновки відповідно до поставлених завдань); Список використаної літератури (не менше 25 джерел).
  • дотримання вимог до технічного оформлення – поля, шрифт, відступи, інтервали, вирівнювання тексту, підписи до таблиць та рисунків