Критерії оцінювання курсових та кваліфікаційних робіт

Критерії оцінювання курсових робіт (3 курс) 

1) «Зміст» (30 балів). Включає оцінки відповідності наступним критеріям:

  • відповідність змісту обраній темі;
  • наявність чітко сформульованої проблеми;
  • адекватність формулювання об’єкта, предмета, мети та задач дослідження;
  • визначення ступеню розробленості проблеми дослідження;
  • наявність посилань на використану літературу, кількість новітніх джерел з цієї проблематики та відповідність оформлення роботи стандарту;
  • адекватність обраних методів предмету дослідження, грамотне використання методів (процедура, обробка, використання методів математичної статистики, інтерпретація результатів) якщо є експериментальна частина;
  • відповідність висновків меті та завданням дослідження.

2) «Своєчасність» (10 балів)

Передбачає оцінку систематичності виконання роботи та вчасності подання роботи на перевірку науковому керівнику у відповідності із планом виконання курсової роботи.

3) «Дослідницька активність» (20 балів)

Оцінюється за рівнем виявленої самостійності та ініціативності під час роботи над курсовою роботою, а саме передбачає оцінку особистого внеску студента (рівень самостійності у пошуку літератури, підборі методів дослідження, вибірки тощо).

4) Представлення роботи (30 балів)

Враховується якість презентації, її відповідність змісту роботи; доповідь – чіткість та лаконічність виступу; відповіді на запитання.

5) Відповідність вимогам до кваліфікаційних робіт (10 балів)

Оцінюється за наступними критеріями:

  • структура роботи: Вступ (актуальність, об’єкт, предмет, мета, завдання; Основна частина (якщо робота носить теоретичний характер – 1 розділ – Огляд літератури – до 25 стор. друк. тексту, з описом та посиланнями на новітні методи та методики щодо обраної проблеми, наявність висновків наприкінці підрозділів; якщо робота експериментальна – 3 розділи: Огляд літератури, Матеріали та методи, Результати та їх обговорення); Висновки (висновки відповідно до поставлених завдань); Список використаної літератури (не менше 25 джерел).
  • дотримання вимог до технічного оформлення – поля, шрифт, відступи, інтервали, вирівнювання тексту, підписи до таблиць та рисунків

Критерії оцінювання кваліфікаційних робіт
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти


Критерії оцінювання кваліфікаційних робіт
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освітиЗа результатами захисту кваліфікаційних робіт виставляється оцінка відповідно до шкали