Вимоги до оформлення кваліфікаційних робіт

Загальні вимоги

Кваліфікаційні роботи, як і всі роботи студентів, підлягають оформленню згідно з відповідними правилами. Роботу друкують за допомогою принтера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word Times New Roman, розміру шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Мінімальна висота шрифту – 1,8 мм. Можна також використати папір форматів у межах від 203x288 до 210x297 мм і подавати таблиці та ілюстрації на аркушах формату А3. Текст роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 30 мм, праве – не менше 10-15 мм, верхнє – не менше 20-25 мм, нижнє – не менше 20-25 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою.

Друкарські помилки, описки й графічні неточності, виявлені в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Припускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Надруковані програмні документи мають відповідати формату А4 (при необхідності їх розрізають), їх включають до загальної нумерації сторінок роботи і розміщують, як правило, в додатках.

Титульний аркуш роботи містить найменування наукової організації, де виконане це дослідження; назву дослідження; прізвище, ім’я, по-батькові виконавця; науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, допуск до захисту завідувача кафедри, місто і рік.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною без пропусків, повторів і літерних доповнень. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера. Друга сторінка – зміст. Третя – вступ. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.


Зразки оформлення титульних сторінок
(для перегляду натисніть на посилання)

Курсова робота

Дипломна робота


Зразок оформлення змісту
(для завантаження файла натисніть на зображення)

Зміст - зразок оформлення