Вимоги до оформлення курсових та кваліфікаційних робіт

Структура роботи

1. Титульна сторінка (вимоги та зразок - див. нижче)
2. Зміст роботи, де вказуються заголовки підрозділів та сторінки, на яких вони розміщені (див. нижче). 
3. Вступ, де обґрунтовується актуальність теми, визначається мета й основні завдання наукової роботи. 
4. Основна частина. Для курсових робіт може містити лише теоретичну частину - огляд літератури. Для курсових робіт, що містять експериментальну частину, а також для кваліфікаційних робіт ОС Бакалавр та ОС Магістр обов'язковими є розділи Матеріали та методи дослідження і Результати дослідження та їх обговорення.

  • Розділ 1. Огляд літератури. Містить від трьох (курсова робота) до п’яти (кваліфікаційна робота ОС Бакалавр та ОС Магістр) підрозділів, в яких подається теоретичний аналіз літератури і практики з досліджуваної проблеми. Кількість підрозділів залежить від складності теми та специфіки змісту дослідження. Усі підрозділи за змістом повинні відповідати спрямуванню теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов'язаними.
  • Розділ 2. Матеріали і методи дослідження. Описується регіон дослідження, умови проведення експериментальної частини, матеріали дослідженння та методи, які були використані. Також у цей розділ необхідно включити Статистичну обробка даних. Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях може бути виокремлена у окремий підрозділ в межах Розділу 2 або винесена у ДОДАТКИ. 
  • Розділ 3. Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз та систематизація матеріалів дослідження бажано представити у таблицях , схемах, діаграмах, текстових характеристиках та узагальненнях. Окрім представлення власних результатів в обговоренні варто використати аналогічні дослідження інших авторів та співставити отримані дані. 

5. Заключна частина – висновки. Вони формулюються на основі проведеного дослідження та повинні відповідати визначеним завданням. Висновки є логічним завершенням курсової та кваліфікаційної роботи. Вони подаються як окремі лаконічні положення у формі теоретичних узагальнень та методичних рекомендацій. 
6. Список використаних джерел літератури подається в алфавітному порядку та згідно з вимогами. Орієнтовна кількість використаних джерел літератури для робіт різних рівнів становить: 25 - для курсових робіт, 40-45 - для кваліфікаційних робіт ОС Бакалавр, 50-60 - для кваліфікаційних робіт ОС Магістр. Серед використаних літературних джерел рекомендовано опрацювати близько 20% джерел іноземною мовою. Крім того 50% використаних джерел повинні бути за останні 15-20 років, 20% - за останні 5 років.
7. Додатки розміщують після списку використаних джерел у вигляді дидактичного матеріалу, таблиць, допоміжних цифрових даних, графіків, ілюстрацій, схем, фотографій і т. ін. Кожний додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому куті пишуть слово "Додаток". Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо в магістерській роботі міститься кілька додатків, їх послідовно позначають великими літерами української абетки, за винятком літер  Ґ, Є, и, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад, "Додаток К"). Сторінки в додатках нумерують у межах одного додатка. Посилання на додатки в текстовій частині роботи є обов'язковим.

Обсяг робіт:

  • Курсова робота - 25-30 сторінок
  • Кваліфікаційна робота першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - 40-45 сторінок
  • Кваліфікаційна робота другого (магістерського) рівня вищої освіти - 50-60 сторінок

Технічні вимоги 

Курсові та кваліфікаційні роботи студентів, підлягають оформленню згідно з відповідними правилами. Роботу друкують за допомогою принтера з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word Times New Roman, розміру шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Абзацний відступ – 1,25 см, міжабзацні відступи - відсутні. Мінімальна висота шрифту – 1,8 мм. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою. Текст роботи друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 3,0 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – по 2,0 см.  

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною без пропусків, повторів і літерних доповнень. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера. Друга сторінка – зміст. Третя – вступ. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. 
Вимоги до оформлення титульних сторінок

Титульна сторінка роботи містить найменування наукової організації, де вона виконана, назву роботи, прізвище, ім’я виконавця, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я наукового керівника, вказуються дата та номер протоколу засідання кафедри про допуск до захисту за підписом завідувача кафедри, місто і рік. 

На титульній сторінці кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зазначають прізвище, ім’я та посаду рецензента роботи.

Зразки титульних сторінок
(для перегляду натисніть на посилання)

Зразок оформлення змісту
(для перегляду натисніть на посилання)
Анотація / Annotation

До кваліфікаційних робіт першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти обов'язково додається Анотація українською та англійською мовами та ключові слова. На початку вказується інформація про автора та роботу, а саме: прізвище та ініціали студента, назва роботи, рівень вищої освіти, спеціальність, заклад вищої освіти, місто та рік. Обсяг власне тексту анотації - до 700 символів з пробілами.

Анотація підшивається в роботу одразу після титульної сторінки, не нумерується і не входить до загальної кількості сторінок.

Зразки Анотації 
(для перегляду натисніть на посилання)
Сторінка із підписом студента

Сторінка містить наступну інформацію:

Кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів наукових досліджень інших авторів мають посилання на відповідне джерело. 

Після - прізвище, ім'я студента та його підпис (Зразок).
Дана сторінка підшивається в роботу одразу після анотації, не нумерується і не входить до загальної кількості сторінок.Академічна доброчесність та плагіат

Для допуску до захисту кваліфікаційні роботи першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти обов'язково проходять перевірку антиплагіатною системою Unicheсk, яку здійснює відповідальний за такого роду перевірки співробітник кафедри. Роботи перевіряються на текстову схожість із базою бібліотеки навчального закладу та мережею Інтернет. 

На основі перевірки антиплагіатна система Unicheсk формує звіт. Допустимий рівень текстової схожості для кваоіфікаційних робіт не повинен перевищувати 20 %. У іншому випадку робота може бути відправлена за рішенням кафедри на доопрацювання або не допущена до захисту.