Правила оформлення списку літератури

Джерело Приклад оформлення
Книги. 
Однотомний
документ.
Один автор
Морозова Т.В. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: практичний курс: навч. посібник / Т.В. Морозова. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т., 2010. – 240 с.

Книги.
Однотомний
документ.
Два автори

Пелешенко В.І. Загальна гідрохімія / Пелешенко В.І., Хільчевський В.К. – К.: Либідь, 1997. – 384 [1] с.

Книги.
Багатотомний
документ.
Три автори

Руденко С.С. Загальна екологія: практичний курс. Навчальний посібник. У 2 ч. Частина 1. Урбоекосистеми. / С.С. Руденко, С.С. Костишин, Т.В. Морозова – Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. – 342 с.

Книги. 
Однотомний
документ. 
Без автора

Биологические процессы в загрязненных модельных водоемов / [под ред. Филенко О.Ф.]. − М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. − 193 с.
Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [Арсан О.М., Давидов А.О., Дьяченко Т.М. та ін.]; за ред. В.Д. Романенка. − К.: Логос, 2006. − 408 с.
Колличественная гидроэкология: методы, критерии, решения / [Щитиков В.К., Розенберг Г.С., Зинченко Т.Д.] − М.: Наука, 2005. − 281 с.
 Монографія

Костишин С.С. Біомонітормнг Чернівецької області / С.С. Костишин, С.С. Руденко, Т.В. Морозова – Чернівці: Рута, 2008. – 238 с.

Монографія. Чотири автори.

 

Руденко Світлана Рослини Святого Письма та перспективи створення Біблійного саду: монографія./ Світлана Руденко, Оксана Івасюк, Степан Костишин, протоієрей Микола Щербань. – Чернівці: Букрек, 2010. – 420 с.

 Іноземна публікація

Guminetskiy S.G. Optical methods of estimating proline concentration in natural biologic environments / S.G. Guminetskiy, A.V. Motrich, S.S. Rudenko, S.B.Grichuk // Proc.SPIE. – 2009. – Vol. 7388. – P. 1-8.

  

Частина,
продовжуваного
видання

Руденко С.С. Мониторинг подземных вод Черновицкой области / С.С. Руденко, Т.В. Морозова, Г.Ю. Лиска // Экологический мониторинг и биоразнообразие. – 2010. – Т. 5, №1. – С. 217-219.

Фальфушинська Г.В. Властивості металотіонеїнів коропа за дії на організм сублетальних концентрацій іонів важких металів / Г.В. Фальфушинська, О.К. Базан, М.С. Гузик, В.Т. Катерняк, О.С. Столяр // Вісник Львів. ун-ту. Серія «біологічна». – 2006. – Вип.41. – С.71−76.

 Патент Патент Пат. 47351 Україна МПК51 (2009) А01G31/02G01N33/18. Спосіб оцінки рівня та характеру стійкості екосистеми / Руденко С.С., Буждиган О. Я., заявник і патентовласник Чернів. націон. ун-т. ім. Ю. Федьковича. – № u 2009 08647; заявл. 17.08.2009; опубл. 25.01.2010. Бюл. № 2, 2010.
 

Автореферат
дисертації

Махрова Є.Г. Візуальні зміни лісових порід за імітації чинників глобальної екологічної кризи в мікрокосмах. : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 „Екологія” / Є.Г.Махрова. –Чернівці, 2010. – 20 с.

 

Частина,
продовжуваного
видання

Руденко С.С. Біоіндикація рівня забруднення територій м.Чернівці за індексом асиметрії листків деревних порід / С.С.Руденко // Сборник научных трудов по материлам Международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладних исследований-2010», г. Одесса, 15-26 марта 2010 г. – Одесса, 2010. – С. 54-55.

Словник

Гірничий енциклопедичний словник / [за ред. В. С. Білецького]. — Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. − 752 с.

Довідник

Малі річки України: довідник / [ред. А.В. Яцика] – Київ: Урожай, 1991. – 295.