Правила оформлення списку літератури

Приклади оформлення списку літератури згідно
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з урахуванням правок (код УКНД 01.140.40)

Джерело Приклад оформлення
Книги. 
Один автор

Жук А. В. Комп’ютерна оцінка зображень: навч. посібник. Чернівці: ЧНУ, 2023. 160 с.

Книги.
Два автори

Ситнікова І.О., Филипчук Т.В. Екологія людини : теорія і практика: навч. посібник. Чернівці : ЧНУ, 2022. 248 с.

Книги.
Три автори

Зароченцева О., Федоряк М., Лакуста О. Локальні мікрокліматичні зміни на основі багаторічних метео-фенологічних спостережень Сергія Главацького: монографія. Чернівці : ЧНУ, 2022. 116 с.

Книги. Чотири автори.

Руденко С. Рослини Святого Письма та перспективи створення Біблійного саду: монографія / Руденко С., Івасюк О, Костишин С., Щербань М. Чернівці: Букрек, 2010. 420 с.

Книги. П'ять і більше авторів.

Збереження біорізноманіття: знати і діяти: науково-популярне видання / Федоряк М.,  Ситнікова І.,  Москалик Г.,  Зароченцева О.,  Жук А., Легета У., Филипчук Т., Шпак Я. Чернівці, 2022. 184 с.

або:
Збереження біорізноманіття: знати і діяти: науково-популярне видання / Федоряк М. та ін. Чернівці, 2022. 184 с.

  Багатотомне видання

 

є автор:
Руденко С.С. Костишин С.С., Морозова Т.В. Загальна екологія: практичний курс: навч. посібник: у 2ч. Частина 1. Урбоекосистеми. Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. 342 с.

без автора:
Енциклопедія історії України: у 10 т. Київ: Наук. думка, 2013. Т. 10. 784 с.

Колективний автор

Органічне виробництво і продовольча безпека : зб. матеріалів доп. учасн. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. Житомир : Полісся, 2015. 648 с.

За редакцією

Енергетичні культури як модифікатори агроекосистем : монографія / за заг. ред. М.М. Федоряк. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. 176 с.

Автор і перекладач

Мартієнко А.І. Теоретичні основи розвитку відносин власності / пер. з англ. В.Н. Перегудова. Київ: Основа, 2014. 503 с.

Частина видання.
Розділ книги.

Саблук П. Т. Напрямки розвитку економіки в аграрній сфері виробництва. Основи аграрного підприємництва / за ред. М. Й. Маліка. Київ, 2000. С. 5–15.

Тези доповідей, матеріали конференцій.

Мишілюк І., Жук А. В. Показники фактичної полезахисної лісистості по Чернівецькій області. Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Біла Церква, 29 вересня 2022 р.. Біла Церква: БНАУ, 2022. С. 115–116.

Ларін М.В., Ситнікова І.О. Аналіз деяких сорбентів природного походження для очищення нафтових забруднень. International Forum: Problems and Scientific Solutions: Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference. Melbourne, Australia, February 6-8, 2022. Р. 339–402.

Статті з продовжуваних та періодичних видань.

Жук А.В., Мишілюк І.І. Особливості мережі придорожніх екотонів захисного типу Чернівецької області. Екологічні науки. 2022. №4(430). С. 12–18.
https://doi.org/10.32846/2306-9716/2022.eco.4-43.2

 

Kačániová M., Terentjeva M., Kowalczewski P. Ł., Babošová M., Porhajašová J. I., Hikal W. M., Fedoriak M.  Bacteriota and antibiotic resistance in spiders. Insects. 2022. Vol. 13, No 8. 680.
https://doi.org/10.3390/insects13080680

Електронні видання. Книги.

QGIS Development Team, 2020. QGIS Geographic Information System. URL: http://qgis.osgeo.org (дата звернення: 11.09.2021)

Електронні видання. Законодавчі документи.

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 №1264-XII, Редакція від 01.10.2023, Верховна рада України офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text (дата звернення: 02.10.2023)

Водний кодекс України від 06.06.1995 №  213/95-ВР, Редакція від 01.10.2023, Верховна рада України офіційний веб-портал [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213/95-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 02.10.2023)

Електронні періодичні видання.

Angelstam P., Asplund B., Bastian O., Engelmark O., Fedoriak M., Grunewald K.,  Ibisch P. L., Lindvall P., Manton M., Nilsson M.,  Nilsson S. B., Roberntz P., Shkaruba A., Skoog P., Soloviy I., Svoboda M., Teplyakov V., Tivell A., Westholm E., Zhuk A., Öster, L. Tradition as asset or burden for transitions from forests as cropping systems to multifunctional forest landscapes: Sweden as a case study. Forest Ecology and Management. 2022. № 505, 119895. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119895 
(дата зверненння: 16.04.2023)

Сторінки з веб-сайтів.

Фенологічні фази росту та розвитку кісточкових культур за шкалою BBCH. Інформаційний портал професійного садівництва: веб-сайт. URL: http://sad-online.inf.ua/bbch-kistochkovi.html (дата зверненння: 20.10.2020)

Що таке органічні продукти і чим вони кращі за звичайні? Екологія життя: веб-сайт. URL: http://www.eco-live.com.ua  (дата звернення: 12.10.2017).

 Стандарти ДСТУ 4694:2006. Соняшник. Олійна сировина. Технічні умови. З поправками. [Чинний від 2007-10-01]. Київ: Держспоживстандарт України, 2007. 16 с. https://is.gd/Yn7Dq9 

 

 Патенти


 

Спосіб оцінки рівня та характеру стійкості екосистеми: пат. 47351 Україна: МПК51 А01G31/02G01N33/18. Руденко С.С., Буждиган О. Я., заявник і патентовласник Чернів. націон. ун-т. ім. Ю. Федьковича. № u 2009 08647; заявл. 17.08.2009; опубл. 25.01.2010. Бюл. № 2, 2010.

Авторські свідоцтва  

Дисертації. 
Автореферат
дисертацій

Романчук Л. Д. Оцінка джерел надходження радіонуклідів до організму мешканців сільських територій Полісся України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : 03.00.16. Житомир, 2011. 40 с.