Наукова робота

 СПІВРОБІТНИЦТВО

Сучавський університет Стефан чел Маре, факультет лісівництва

«Моніторинг структурно-функціонального стану екосистем природних територій України, Румунії та Молдови»

Порівняння продуктивності лісових екосистем моно- та полікультурних насаджень. Біоіндикаційна діагностика наявності чинників, які зумовлюють ушкодження деревних порід в прикордонних зонах. Визначення чинників, причетних до всихання деревних порід в прикордонних зонах. Покращення якості розсадникового матеріалу лісових господарств. Моніторинг радіонуклідного забруднення недервної продукції прикордонних територій.

Державна наукова установа Центральний ботанічний сад НАН Білорусі

«Різнорівнева біоіндикація окремих територій посиленого радіоекологічного контролю України та республіки Білорусь»

Виявлення рівнів організації живого, найбільш чутливих до радіоактивного забруднення. Встановлення критеріїв чутливості біоіндикаторів до ступеню радіоактивного забруднення. Розробка критеріїв оцінки післядії радіоактивного забруднення на біоту у різних регіонах країни. Виявлення специфічної реакції біооб’єктів на різних рівнях організації. 

Державна наукова установа Центральний ботанічний сад НАН Білорусі

 «Використання методів біотестування і біоіндикації для оцінки стану насаджень шпилькових порід»

Дослідження структурно-функціонального стану шпилькових лісів Чернівецької області та Білорусії, спрямовані на з'ясування внутрішніх і зовнішніх причин їх сучасної деградації, прогнозування змін типових лісових екосистем Чернівецької області та Білорусії за умов поглиблення дії чинників глобальної екологічної кризи, виявлення характеру залежності стійкості і чутливості шпилькових деревних порід від зростання в моно- чи полікультурі, наявності чи відсутності співедифікаторів, а також оцінки відновного потенціалу неповночленних екосистем шпилькових лісів.

 НАУКОВІ ТЕМИ

Держбюджетна тема (51.801)
Моделювання антропогенного впливу на спряженість біогеохімічних кругообігів та прогнозування наслідків їх екосистемної розбалансованості
№ державної реєстрації 0113U003248
Термін виконання - 2013-2015 роки

Кафедральна тема: 
Моніторинг біорізноманіття екосистем Чернівецької області.
№ державної реєстрації: 0111U004777
Термін виконання – 2011-2015 роки.

Держбюджетна тема (№51.88): 
Нові підходи та методи біомоніторингу та біопрогнозування екологічного стану територій
Наказ МОНУ № 686 від 22.07.09
Термін виконання – 2010-2012 роки.

Тема ФФДУ (№51.74): 
Використання методів біотестування та біодіагностики для оцінки стану насаджень шпилькових порід
Договір № Ф29/562-2009
Термін виконання – 2009-2010 роки.

МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.  Методи біоіндикації

Методи полягають у визначенні стану довкілля за комплексом ознак (морфометричних, фізіологічних, біохімічних, біофізичних) видів-індикаторів, поширених в досліджуваних екосистемах (водних, лісових, пасторальних та урбоекосистемах). Співробітниками кафедри вперше запатентована технологія біоіндикації довкілля з використанням плодової мушки (Drosophila melanogaster Mg.). крім того, на кафедрі започатковано новий напрямок аранеобіоіндикація, тобто використання павуків для діагностування якості середовища.

Рекомендована література:

 1. Костишин С.С. Біомоніторинг Чернівецької області / С.С. Костишин, С.С. Руденко, Т.В. Морозова. – Чернівці: Рута. – 2008. – 238 с.

 2. Пат. 20908 Україна МПК51 (2007) G01N33/24, G01N33/18. Спосіб біотестування екологічного стану техногенно трансформованих територій / Руденко С.С., Легета У.В., заявник і патентовласник Чернів. націон. ун-т. ім. Ю. Федьковича. - № u200609542; заявл. 15.02.2007; опубл. 15.02.2007. Бюл. № 2, 2007.

 3. Москалик Г.Г. Морфофізіологічні особливості Picea pungens ’Glauca’ в умовах урбоекосистеми (на прикладі м. Чернівці) / Г.Г. Москалик, С.С. Костишин // Український ботанічний журнал. – 2008. – Т. 65, № 3. – С. 437-444.

 4. Легета У.В. Біоіндикація техногенно трансформованих територій з використанням Drosophila melanogaster Mg. (на прикладі м. Чернівці) : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 „Екологія” / У.В. Легета. – Чернівці, 2006. – 20 с.

 5. Федоряк М.М. Про доцільність застосування павуків роду Pholcus (Aranei: Pholcidae) з метою біоіндикації стану урбоекосистем / М.М. Федоряк // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Біологія. –2008. – Вип.. 417. – С. 152-161.

2. Методи біо- та хемотестування

Методи полягають в оцінці стану різних сфер довкілля за допомогою спеціальних біо- (ряска мала (Lеmnа minor L.), елодея канадська (Elodeacanadensis Michx.), горох посівний (Pisumsativum L.), крес салат (Lepidium sativum L.), цибуля посівна (Alliumcepa L.)) та хемотесторів (стереоізомери хімічних сполук) у лабораторних умовах. Співробітниками кафедри розроблено нову методику біотестування води річкових екосистем за проявом кіральних властивостей проліну.

Рекомендована література:

 1. Морозова Т.В Різнорівнева біоіндикаційна оцінка екологічного стану слабкоурбанізованих селітебних територій Чернівецької області : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 „Екологія” / Т.В. Морозова. – Чернівці, 2005. – 22 с.

 2. Руденко С.С. Загальна екологія: практичний курс. Навальний посібник. У 2 ч. Частина 1. Урбоекосистеми / С.С. Руденко, С.С. Костишин, Т.В. Морозова. – Чернівці: Книги-ХХІ. – 2008. – 342 с.

 3. Руденко С.С. Застосування кіральних властивостей проліну для біотестування якості води / С.С. Руденко, С.Б. Грицюк // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Біологія. – 2008. – Вип.. 417. – С. 331-338.

3. Метод мікрокосмних моделей

Суть методу полягає у створенні штучних екосистем з вмонтованими фрагментами природи та імітацією впливу на них різних доз антропогенних факторів. Вперше розроблені мікрокосмні моделі лісових та річкових екосистем. Метод запатентовано.

Рекомендована література:

 1. Руденко С.С. Штучні системи в екології. Навчальний посібник для ВНЗ / С.С. Руденко, С.С. Костишин, І.О.  Ситнікова. – Чернівці: Рута. – 2006. – 200 с.

 2. Пат. 29759 Україна МПК51 (2006) А01G31/02. Спосіб визначення валової первнної продукції лісової екосистеми за імітації впливу антропогенних чинників / Руденко С.С., Костишин С.С., Ситнікова І.О., заявник і патентовласник Чернів. націон. ун-т. ім. Ю. Федьковича. - № u200710858; заявл. 01.10.2007; опубл. 25.01.2008. Бюл. № 2, 2008.

 3. Андрусяк Н.С. Застосування мікрокосмних моделей для визначення порушень трофічної структури річок західного регіону України, забруднених нафтопробуктами : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 „Екологія” / Н.С. Андрусяк – Чернівці, 2008. – 21 с.

 4. Руденко С.С. Вплив імітованих кислотних дощів на продуктивність лісових екосистем у мікрокосмах / С.С. Руденко, О.Д. Зароченцева // Доповіді НАН України. – 2008. – № 3. – С. 183-187.

4. Метод рольового мереженого аналізу трофічної структури екосистем

Метод полягає в оцінці стійкості екосистем за показниками трофічних мереж, побудованих на основі регулярної еквіваленції та колорації. Співробітники кафедри вперше в Україні започаткували цей метод досліджень і захистили його відповідним патентом.

Рекомендована література:

 1. Буждиган О.Я. Застосування мереженого рольового аналізу для побудови та оцінки трофічних мереж пасторальних екосистем : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 „Екологія” / О.Я. Буждиган. – Чернівці, 2008. – 20 с.

 2. Пат. 43962 Україна МПК51 (2009) А99Z 99/00G01N 33/00. Спосіб побудови трофічної мережі пасторальної екосистеми / Руденко С.С., Буждиган О. Я., заявник і патентовласник Чернів. націон. ун-т. ім. Ю. Федьковича. - № u 200903519; заявл. 13.04.2009; опубл. 10.09.2009. Бюл. № 17, 2009.

 3. Руденко С.С. Застосування  мережевого рольового аналізу для по­бу­дови та оцінки трофічних мереж пасторальних екосистем / С. С. Руденко, О. Я. Буждиган // Доповіді Національної академії наук України. – 2008. – № 11. –  С. 192–196.

 

5. Метод оцінки життєвої стратегії популяцій

Метод полягає у визначенні збігання потреб видів у екологічних факторах з їх реальною асоційованістю в природі. Метод вперше розроблений науковцями кафедри передбачає виявлення необхідних для виду факторів на основі регресійного аналізу та оцінку їх співвідношення в природних умовах за діаграмами компонент.

Рекомендована література:

 1. Баглей О.В. Оцінка впливу екологічних факторів на життєздатність популяцій видів роду Saussurea DC. Українських Карпат : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 „Екологія” / О.В. Баглей. – Чернівці, 2009. – 18 с.

 2. Руденко С.С. Стратегія життя Saussureaporcii Degen на території Українських Карпат/ С.С. Руденко, О.В. Баглей // Вісник проблем біології та медицини. – 2009. – Вип. 1. – С. 28-33.

6. Методи дослідження акумуляції та колообігу біогенних елементів в екосистемах

Метод включає оцінку вмісту біогенних елементів в різних блоках лісових екосистем (стовбурах, гілках, листках, опаді та ґрунті) з метою визначення рівня їх повернення в екосистему.

Рекомендована література:

 1. Руденко С.С. Загальна екологія: практичний курс. Навальний посібник. У 2 ч. Частина 2. Природні наземні екосистеми / С.С. Руденко, С.С. Костишин, Т.В. Морозова. – Чернівці: Книги-ХХІ. – 2008. – 308 с.

 2. Перепелиця О.О. Аутекологічні особливості поглинання флуоридів рослинами лучних біотопів Чернівецької області : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 „Екологія” / О.О. Перепелиця. – Чернівці, 2009. – 19 с.

 3. Костишин С.С. Оцінка поглинання флуоридів рослинами лучних біотопів Чернівецької області / С.С. Костишин, О.О. Перепелиця // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Біологія. – 2008. – Вип.. 417. – С. 181-187.

 4. Руденко С.С. Видова специфіка накопичення фтори дів рослинами лучних біоценозів Чернівецької області / С.С. Руденко, О.О. Перепелиця // Проблеми екології та медицини. – 2006. – № 5-6. – С. 25-28.

7. Методи оцінки видового та таксономічного різноманіття в складності угруповань

Методи полягають у визначенні видового складу угруповань та застосуванні спеціальних формул для оцінки їх видового та таксономічного різноманіття під впливом біотичних та абіотичних факторів.

Рекомендована література:

 1. Руденко С.С. Дослідження едифікаторних властивостей смереки в експериментальних моделях / С.С. Руденко, Т.В. Филипчук, І.О. Ситнікова // Екологія та ноосферологія. – 2006. – Т 17, № 3-4. – С. 33-46.

 2. Костишин С.С. Аналіз екосистемної різноманітності за формулою Шенона на основі екологічних шкал Циганова / С.С. Костишин, А.В. Жук // Доповіді НАН України. – 2009. – № 1. – С. 181-186.

 

8. Метод моделювання сукцесійних процесів в екосистемах

Метод полягає у визначенні сукцесійних рядів лісових біоценозів та розробці рекомендацій по відновленню їх клімаксового стану.

Рекомендована література:

 1. Жук А.В. Екологічна концепція відновлення біогеоценозів на зрубах буковинських лісів Північної Буковини : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 „Екологія” / А.В. Жук – Чернівці, 2008. – 22 с.

 2. Жук А.В. Особливості ініціальних стадій відновлення фітоценозів на зрубах букових лісів / А.В. Жук, С.С. Костишин // Екологія та ноосферологія. – 2007. – Т 18, № 3-4. – С. 7-17.

9. Метод побудови кривих толерантності різних видів до екологічних факторів

Метод полягає в застосуван6ні різноступеневих поліномів Чебишева для побудови графіків толерантності видів до умов існування.

Рекомендована література:

 1. Филипчук Т.В. Особливості перебігу закону толерантності Шелфорда в світлі істинних функціональних моделей  (на прикладіArnicaMontana L.): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.16 „Екологія” / Т.В. Филипчук. – Чернівці, 2007. – 20 с.

 2. Руденко С.С. Побудова екодіаграм як перспективний метод оцінки толерантності видів до екологічних факторів (на прикладіArnicamontana L.) / С.С. Руденко, Т.В. Филипчук //  Доповіді НАН України. – 2006. – № 9. – С. 192-195.

 3. Руденко С.С. Деякі особливості перебігу закону толерантності Шелфорда у рослинних організмів / С.С. Руденко, Т.В. Филипчук, І.Г. Ємельянов //  Доповіді НАН України. – 2009. – № 2. – С. 196-200.

10. Методи мікробоценозів ґрунтів різних типів екосистем

Методи полягають у застосуванні селективних середовищ для виявлення наявних видів мікроорганізмів у ґрунтах порівнюваних екосистем.

Тут ще були картинки патентів