Навчальна робота

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

 Рівень вищої освіти: перший бакалаврський

 ОПП "Біологія"

 ОПП "Біотехнології та біоінженерія"

 Рівень вищої освіти: другий магістерський

 ОПП "Біологія"

 ОПП "Біотехнології та біоінженерія"

 


 СИЛАБУСИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 Для освітнього рівня Магістр

Адаптогенез в біологічних системах (для спеціальностей "біологія" та "біотехнологія")

Біотехнологія розмноження тварин 

Генетика культурних рослин (для спеціальностей "біологія" та "біотехнологія")

Генетика людини

Дипломування

Епігенетика та механізми експресії генів (для спеціальностей "біологія" та "біотехнологія")

Інноваційні технології викладання біології

Методика навчання основ здоров’я

Молекулярна геноміка (для спеціальностей "біологія" та "біотехнологія")

Молекулярна діагностика

Молекулярна таксономія

Молекулярно-генетичні основи хвороб людини

Морфо-функціональні особливості дітей шкільного віку

Науково-виробнича практика

Науково-дослідна практика

Організація гурткової роботи та факультативних занять з біології

Організація лабораторного практикуму з біології та екології

Охорона праці в галузі / Охорона праці в галузі біотехнології

Педагогічна (асистентська) практика

Переддипломна практика магістрів спеціальності "біотехнологія"

Спецпрактикум (експериментальні дослідження в біології)

 

Для освітнього рівня Бакалавр

Анатомія людини (для спеціальностей "біологія" та "середня освіта, біологія")

Бджільництво

Біоетика з основами біобезпеки / Біоетика та біобезпека

Біологія індивідуального розвитку

Біологія та паразитологія

Біотехнологія 

Біотехнологія лікарських рослин з основами селекції

Вступ до фаху та основи наукових досліджень

Генетика (для спеціальностей "біологія", "біотехнологія", "середня освіта, біологія", "агрономія")

Генетична інженерія та генетично модифіковані організми

Економіка та організація біотехнологічних виробництв

Загальна біологія (розділ зоологія) (для спеціальностей " біотехнологія", "екологія" та "лісове господарство")

Загальна біотехнологія

Зоологія (для спеціальностей: "біологія", "середня освіта, біологія")

Лабораторні спеціалізації

Лабораторні спеціалізації в молекулярній біотехнології

Лісова ентомологія

Методи біотехнологічних досліджень

Мисливствознавство

Молекулярна біологія

Навчальна практика з біорізноманіття (зоологічна) (для спеціальностей: "біологія", "середня освіта, біологія")

Навчальна практика з зоології

Науково-виробнича практика

Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв

Оcнови наукових досліджень та історія науки

Основи охорони праці (для студентів спеціальності "біологія"  2 курсу, 3 курсу)

Паразитологія

Переддипломна практика бакалаврів (для спеціальностей "біологія" та "біотехнологія")

Процеси, апарати та устаткування виробництв галузі

Сучасні досягнення в біології

Теорія еволюції 

Фізіологія людини та тварин (для спеціальностей: "біологія", "середня освіта, біологія")

Фізіологія рослин (для спеціальності "агрономія")

Фізіологія та біохімія рослин (для спеціальностей "біологія", "середня освітня, біологія", "біотехнологія")

Фізіологія тварин (для спеціальності "біотехнології")

Фіто і зоогеографія (розділ зоогеографія)

Фітопатологія та ентомологія (розділ ентомологія)

 

 

Практика

Базами виробничих практик є:

  • Чернівецький обласний медичний діагностичний центр;
  • Науково-дослідна станція карантину рослин УААН в с. Бояни, Чернівецька область;
  • Лабораторії підприємств харчової промисловості м. Чернівці;
  • Лабораторії дослідної станції інституту біології, хімії та біоресурсів с. Долішній Шепіт Чернівецька область.
  • Лабораторія "Біотехнологія отримання продуктів бджільництва" біостанції м. Чернівців інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ

У 2008 р. кафедра отримала грант німецької служби академічного обміну (DAAD) для групової поїздки до Німеччини. У вересні-жовтні група студентів 4 та 5 курсів протягом двох тижнів на базі університетів м. Тюбінген та Берлін засвоювала сучасні лабораторні методи досліджень в галузі молекулярної біології та генетики, знайомились з організацією наукової та учбової роботи.