КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ЕК

І.   ТЕСТОВОЇ ПІДСУМКОВОЇ РОБОТИ НА КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ ІСПИТІ

 На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  – перший (бакалаврський)

Спеціальність  –  201 – Агрономія

Оцінювання теоретичної частини

На проведення комплексного державного екзамену відводиться 3 год.

Враховуючи те, що форми тестових завдань можуть бути різноманітними, тривалість тесту може змінюватися в межах відведеного часу на їхнє виконання, залежно від складності завдань. В екзаменаційному білеті є 40 тестових завдань. За правильну відповідь на кожне з тестових завдань студент отримує 2,5 бал, за неправильну – 0.

Максимальна кількість балів за теоретичну частину – 100.

36 питань вірно – «5»

30 питань вірно – «4»

20 питань вірно – «3»

Менше 20 питань вірно – «2»

 

Оцінювання якості практичної підготовки

Максимальна кількість балів за практичну частину – 100.

Оцінювання виконання практичної частини екзаменаційного білета (входять 4 задачі) здійснюється на основі схеми:

  • Всі задачі виконані -  100 (90-100) балів
  • три задачі виконані – 70 (70-89) балів
  • дві задачі виконані – 50 (50-69) балів
  • одна задача виконана менше 50 балів

Загальна (середньо арифметична) сума балів за іспит складається із суми балів за теоретичну та суми балів за практичну частини.

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТS
Оцінка (бали) Пояснення за розширеною шкалою
Відмінно  А (90-100) відмінно
 Добре  В (80-89) дуже добре
С (70-79) добре
Задовільно D (60-69) задовільно
Е (50-59) достатньо
  Незадовільно FХ (35-49) (недостатньо)з можливістю повторного складання
              F (1-34) (недостатньо)з обов’язковим  повторним курсом

 

 

ІІ.   ДИПЛОМНИХ ТА МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ

На здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  – другий (магістерський)

Спеціальність  –  201 – Агрономія

При загальному оцінюванні дипломної та магістерської роботи враховується:

 

№п/п Вимоги до магістерської роботи Максимальна кількість балів
1. Наукова новизна роботи, оригінальність, обґрунтованість висновків 10
2. Оформлення роботи, відповідність вимогам 10
3. Об’єм та якість зібраного «первинного» матеріалу, результати аналітичних визначень, відповідність методів меті та завданням роботи 20
4. Доповідь за результатами роботи: вільне володіння матеріалом, дотримання регламенту, етикет, регламент, відповіді на запитання по суті роботи 25 
5. Якість презентації (оформлення, читабельність, оптимальне число слайдів за структурою роботи) 10
6. Оцінка роботи рецензентом 10
7. Наявність і рівень публікацій:- тези конференцій (не більше 3-х);- статті у наукових журналах  5+5
8. Практична цінність роботи, документальне підтвердження впровадження результатів 10

 

Оцінка «відмінно» (А- 90-100) виставляється студенту якщо:

-     тема дипломного (магістерського) дослідження актуальна та пов'язана з кафедральною науково-дослідницькою темою;

-     у досліджені наявні елементи наукової новизни;

-     дипломна (магістерська) робота має теоретичне та практичне значення, може бути рекомендована для публікації;

-     дипломна (магістерська) робота апробована на наукових конференціях, наявні публікації у фахових виданнях;

-     текст дипломної (магістерської) роботи написаний із дотриманням всіх вимог щодо даного виду робіт;

-   студент логічно, глибоко й обгрунтовано виклав думку;

-   наявний позитивний відгук наукового керівника та оцінка «відмінно» рецензента;

-  студент при написанні та захисті дипломної (магістерської) роботи виявив вміння самостійно й творчо мислити, засвідчив глибоку обізнаність в предметному полі свого дослідження, а також глибокі знання із фундаментальних ґрунтознавчих  дисциплін.

Оцінка «добре» (В- 80-89), (С 70-79) виставляється студенту, якщо:

-  тема дипломного (магістерського) дослідження актуальна та пов'язана з кафедральною науково-дослідницькою темою:

-   у досліджені наявний елемент наукової новизни;

-   дипломна (магістерська) робота має теоретичне та практичне значення;

-  дипломна (магістерська) робота апробована на студентських наукових конференціях;

-  текст дипломної (магістерської) роботи написаний із дотриманням головних вимог щодо даного виду робіт;

-   студент достатньо логічно й обґрунтовано виклав думку;

-   наявний позитивний відгук наукового керівника та позитивна рецензія;

-    студент при написанні та захисті дипломної (магістерської) роботи виявив вміння самостійно мислити, засвідчив обізнаність в предметному полі дослідження, а також знання із фундаментальних ґрунтознавчих дисциплін.

Оцінка «задовільно» (D 60-69), (Е 50-59) виставляється студенту, якщо:

-  тема дипломного (магістерського) дослідження актуальна, має зв'язок з кафедральною науково-дослідницькою темою:

-  у досліджені відсутній або не чітко простежується елемент наукової новизни;

-  текст дипломної (магістерської) роботи написаний із дотриманням більшої частини вимог щодо даного виду робіт;

-   студент не достатньо логічно й обґрунтовано виклав думку:

-   наявний позитивний відгук наукового керівника та позитивна рецензія, проте містять значну кількість зауважень;

-  студент при написанні та захисті магістерської роботи засвідчив обізнаність в предметному полі дослідження.

Оцінка «незадовільно» (FX 35-49), (F 0-34) виставляється студенту, якщо:

-  текст дипломної (магістерської) роботи написаний без дотриманням більшої частини вимог щодо даного виду робіт;

-   студент не виявив вміння логічно й обґрунтовано викласти думку;

наявний відгук наукового керівника, який містить значну кількість зауважень, та оцінка «незадовільно» рецензента;

- студент при написанні та захисті дипломної (магістерської) роботи засвідчив необізнаність в предметному полі дослідження.