КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ЕК

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) денна форма навчання

Спеціальність 201 – Агрономія

 

І.   ТЕСТОВОЇ ПІДСУМКОВОЇ РОБОТИ  

Оцінювання теоретичної частини

На проведення комплексного державного екзамену відводиться 3 год. Враховуючи те, що форми тестових завдань можуть бути різноманітними, тривалість тесту може змінюватися в межах відведеного часу на їхнє виконання, залежно від складності завдань. В екзаменаційному білеті є 40 тестових завдань. За правильну відповідь на кожне з тестових завдань студент отримує 2,5 бал, за неправильну – 0.

Максимальна кількість балів за теоретичну частину – 100.

36 - 40 питань вірно – «5»

30 - 36 питань вірно – «4»

20 - 30 питань вірно – «3»

Менше 20 питань вірно – «2» 

Оцінювання рівня практичної підготовки

 

    Максимальна кількість балів за практичну частину – 100.

До екзаменаційного білета входять 4 задачі, виконання яких оцінюється за схемою:

  1. Всі задачі виконані правильно – 100 (90-100) балів
  2. Три задачі виконані правильно – 75 (75-90) балів
  3. Дві задачі виконані правильно – 50 (50-74) балів
  4. Одна задача виконана правильно – 25 балів

    Загальна сума балів за іспит складається із суми балів за теоретичну та суми балів за практичну частини, поділеної на два.

 ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Сума набраних балів

Оцінювання в системі

ECTS

Оцінка в національній шкалі

90-100

А

5 (відмінно)

80-89

В

4 (добре)

70-79

С

4 (добре)

60-69

D

3 (задовільно)

50-59

Е

3 (задовільно)

35-49

FX

2 (незадовільно)

 

 ІІ.   КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАХИСТІ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (дипломної) РОБОТИ НА ЕК

Рівень вищої освіти - перший (бакалаврський) денна форма навчання
Спеціальність 201 – Агрономія 

При оцінюванні дипломної роботи враховується:

п/п

Вимоги до дипломної роботи

Максимальна кількість балів

1.

Актуальність теми дослідження, новизна одержаних результатів, обґрунтованість висновків

10

2.

Практичне значення одержаних результатів, можливість рекомендації дипломної роботи для участі в конкурсах молодих науковців, наявність публікацій у фахових виданнях та матеріалах наукових конференцій, відзив рецензента

20

3.

Глибина й повнота розкриття всіх питань обраної теми відповідно до завдання на виконання роботи

25

4.

Уміння логічно та обґрунтовано викладати думку, відповідати на запитання членів ЕК

15

5.

Дотримання всіх вимог щодо оформлення  роботи, у тому числі й дотримання чинних державних стандартів оформлення наукового  апарату.

20

6.

Вчасне виконання запланованих етапів дослідження та подання роботи (електронний і паперовий варіанти) завідувачу кафедри і секретарю ЕК

10

 

Оцінка «відмінно» (А- 90-100) виставляється студенту якщо:

-     тема дипломного дослідження актуальна та пов'язана з кафедральною науково-дослідницькою темою;

-     у досліджені наявні елементи наукової новизни;

-     дипломна робота має теоретичне та практичне значення, може бути рекомендована для публікації;

-     дипломна робота апробована на наукових конференціях, наявні публікації у фахових виданнях;

-     текст дипломної роботи написаний із дотриманням всіх вимог щодо даного виду робіт;

-   студент логічно, глибоко й обгрунтовано виклав думку;

-   наявний позитивний відгук наукового керівника та оцінка «відмінно» рецензента;

-  студент при написанні та захисті дипломної роботи виявив вміння самостійно й творчо мислити, засвідчив глибоку обізнаність в предметному полі свого дослідження, а також глибокі знання із фундаментальних ґрунтознавчих  дисциплін.

Оцінка «добре»  (В- 80-89),  (С 70-79) виставляється студенту, якщо:

-  тема дипломного дослідження актуальна та пов'язана з кафедральною науково-дослідницькою темою:

-   у досліджені наявний елемент наукової новизни;

-   дипломна робота має теоретичне та практичне значення;

-  дипломна робота апробована на студентських наукових конференціях;

-  текст дипломної роботи написаний із дотриманням головних вимог щодо даного виду робіт;

-   студент достатньо логічно й обґрунтовано виклав думку;

-   наявний позитивний відгук наукового керівника та позитивна рецензія;

-    студент при написанні та захисті дипломної роботи виявив вміння самостійно мислити, засвідчив обізнаність в предметному полі дослідження, а також знання із фундаментальних ґрунтознавчих дисциплін.

Оцінка «задовільно»  (D 60-69 ), (E 50-59) виставляється студенту, якщо:

-  тема дипломного дослідження актуальна, має зв'язок з кафедральною науково-дослідницькою темою:

-  у досліджені відсутній або не чітко простежується елемент наукової новизни;

-  текст дипломної роботи написаний із дотриманням більшої частини вимог щодо даного виду робіт;

-   студент не достатньо логічно й обґрунтовано виклав думку:

-   наявний позитивний відгук наукового керівника та позитивна рецензія, проте містять значну кількість зауважень;

-  студент при написанні та захисті магістерської роботи засвідчив обізнаність в предметному полі дослідження.

Оцінка «незадовільно» (FX 35-49), (F 0-34) виставляється студенту, якщо:

-  текст дипломної роботи написаний без дотриманням більшої частини вимог щодо даного виду робіт;

-   студент не виявив вміння логічно й обґрунтовано викласти думку;

наявний відгук наукового керівника, який містить значну кількість зауважень, та оцінка «незадовільно» рецензента;

- студент при написанні та захисті дипломної роботи засвідчив необізнаність в предметному полі дослідження.