журнал Біологічні системи

T7-V1-2015

Опубліковано: Відповідальний секретар журналу Біологічні системи, 19.11.2015

pdf-online

 

ЗМІСТ

БІОХІМІЯ, БІОТЕХНОЛОГІЯ, МОЛЕКУЛЯРНА ГЕНЕТИКА

Д. О. МІНЧЕНКО ЕКСПРЕСІЯ ГЕНІВ CIDEA, CYR61, AZGP1, ASK1 ТА HLF У ПІДШКІРНІЙ ЖИРОВІЙ ТКАНИНІ ЧОЛОВІКІВ З ОЖИРІННЯМ ТА НОРМАЛЬНОЮ АБО ПОРУШЕНОЮ ТОЛЕРАНТНІСТЮ ДО ГЛЮКОЗИ

 3

Ю. В. ВАСИЛИК УТВОРЕННЯ ОКСИДУ АЗОТУ У РОСЛИН ТА ЙОГО РОЛЬ ЗА ДІЇ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ

 10

Г. П. КОПИЛЬЧУК, І. М. БУЧКОВСЬКА, Р. О. НІКОЛАЄВ ВМІСТ БІЛКОВИХ ФРАКЦІЙ ПЛАЗМИ КРОВІ ТВАРИН ЗА УМОВ БІЛКОВОЇ НЕДОСТАТНОСТІ

 16

К. І. КУБАЙЧУК, Д. O. МІНЧЕНКО, O. О. РЯБОВОЛ, О. В. ГАЛКІН, О. Г. МІНЧЕНКО ВПЛИВ ДЕФІЦИТУ ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН НА ЕКСПРЕСІЮ ГЕНІВ PDGFC, PDGFRA ТА PDGFRB У КЛІТИНАХ ГЛІОМИ ЛІНІЇ U87 ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ФУНКЦІЇ СИГНАЛЬНОГО ЕНЗИМУ ERN1

 21

К. В. ГРИНЧУК, І. О. АНТІПОВ, М. В. ЄРМОЛАЄВ РОЗРОБКА СИСТЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВІРУСУ НЕКРОТИЧНОГО ПОЖОВТІННЯ ЖИЛОК БУРЯКУ ТА ЙОГО МОНІТОРИНГ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

 28

С. БЕРЕГОВИЙ, Т. ЧЕРВІНСЬКА, Г. ТОЛСТАНОВА РІВЕНЬ РЕДОКС-ЧУТЛИВИХ ТРАНСКРИПЦІЙНИХ ФАКТОРІВ EGR-1, SP-1 ТА HIF-1 ЗА ЕТАНОЛ-ІНДУКОВАНИХ УРАЖЕНЬ ШЛУНКУ

 35

Н. І. МОЛЧАНЮК ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ГЕПАТОЦИТІВ ЩУРІВ В ДИНАМІЦІ ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОГО ВВЕДЕННЯ ПІДВИЩЕННОЇ ДОЗИ МЕТАНОЛУ

 39

Т. З. МОСКАЛЕЦЬ, В. К. РИБАЛЬЧЕНКО МОРФО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ТА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОЗНАКИ КСЕРОМОРФНОСТІ TRITICUM AESTIVUM L.

 45
БОТАНІКА. ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОТИ І БІОРЕСУРСІВ

Н. О. СМОЛЯР, М. Г. ЧОРНИЙ, В. А. СОЛОМАХА ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ НА НИЗЬКОПРОДУКТИВНИХ ЗЕМЛЯХ

 53

О. Р. ХАННАНОВА ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РОСЛИННОГО СВІТУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «ГАДЯЦЬКИЙ» (ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ)

 60

В. В. БУДЖАК, І. І. ЧОРНЕЙ, А. І. ТОКАРЮК РОЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ ПОКУТСЬКОЇ ЧАСТИНИ ПРУТ-ДНІСТРОВСЬКОГО МЕЖИРІЧЧЯ У ЗБЕРЕЖЕННІ РОСЛИН З ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ

 68

Л. М. ФЕЛЬБАБА-КЛУШИНА БОЛОТА І ВОДОЙМИ ВЕРХІВЯ Р. ТИСА (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ), ПЕРСПЕКТИВНІ ДЛЯ НАДАННЯ ЇМ СТАТУСУ РАМСАРСЬКИХ УГІДЬ

 76

С. В. СОСНОВСЬКА, І. М. ДАНИЛИК ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНА ПРИУРОЧЕНІСТЬ CAREX DIOICA (CYPERACEAE) В УКРАЇНІ

 82

Х. І. СКРИПЕЦЬ, А. В. ОДІНЦОВА МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ПЛОДУ І НАСІНИНИ В IRIS SIBIRICA L. ТА GLADIOLUS IMBRICАTUS L. У ЗВ'ЯЗКУ ІЗ СПОСОБАМИ ДИСЕМІНАЦІЇ

 93
ГРУНТОЗНАВСТВО

М. О. ВЕНГЛІНСЬКИЙ, О. М. ГРИЩЕНКО, Н. В. ГОДИНЧУК, С. А. РОМАНОВА, В. Б. ГАВРИЛЮК ОЦІНКА МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ ВМІСТУ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ (ГУМУСУ) В ГРУНТІ

 97

І. С. СМАГА ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКОЛОГО-БЕЗПЕЧНОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ОРНИХ ЗЕМЕЛЬ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 102
ПЕРЕМОЖЦІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З БІОЛОГІЧНИХ НАУК

Р. Ф. АМІНОВ, О. К. ФРОЛОВ ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН СОЛЬОВОГО ЕКСТРАКТУ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ НА ФАГОЦИТАРНУ АКТИВНІСТЬ НЕЙТРОФІЛІВ І ЦИТОМОРФОМЕТРИЧНІ ЗМІНИ ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ ЛЮДИНИ У КУЛЬТУРІ

 108

О. В. КРАВЦОВА, Ю. С. ШЕЛЮК ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ЕКОСИСТЕМ МАЛИХ РІЧОК ЗА БІОРІЗНОМАНІТТЯМ ФІТОПЛАНКТОНУ ТА ПРОДУКЦІЙНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ВОДОРОСТЕЙ

 113

М. П. ЛИЛИК, М. М. БАЙЛЯК МОЖЛИВІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСНОЇ ДІЇ АЛЬФА-КЕТОГЛУТАРАТУ ЗА ВПЛИВУ РІЗНИХ СТРЕСОРІВ НА ПЛОДОВУ МУШКУ DROSOPHILA MELANOGASTER CANTON S

 119

Я. В. СТЕПАНЮК, О. М. ЯРИГІН, О. В. ТИТЮК РОЗВИТОК ЗОВНІШНІХ НІЗДРІВ ТА ХОАН У LACERTA AGILIS (REPTILIA, SQUAMATA)

 124
КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

КОМШУК Т. С. ОЦІНКА ЛІКВОРНОЇ СИСТЕМИ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ЗДОРОВИХ ДІТЕЙ ДО ОДНОГО РОКУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОСОНОГРАФІЇ

 128

читати далі>>>