Екзаменаційна комісія

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Склад екзаменаційної комісії

Склад екзаменаційної комісії спеціальності 193 - «Геодезія та землеустрій» ОП "Землеустрій та кадастр", Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) згідно з Наказом №157 від 28.04.2023 р. "Про затвердження складу ЕК для проведення атестації здобувачів вищої освіти ступенів "Бакалавр", "Магістр" у 2022-2023 н.р."

Голова комісії:

Гончерюк Олеся Михайлівна – кандидат технічних наук, головний спеціаліст відділу землеустрою управління регулювання земельних відносин департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради, асистент кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту – голова ЕК
Члени комісії:
Пижівський Сергій Петрович – помічник голови Чернівецької міської ради (за згодою)
Гуцул Тарас Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри геоматики землеустрою та агроменеджменту
Гудзь Тетяна Василівна – завідувач лабораторії кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту – секретар ЕК.

  ГРАФІК РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

15 червня 2023 рік о 9.00 год. ауд 13 Комплексний державний іспит (тест) студентів денної форми навчання спеціальності Геодезія та землеустрій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП Землеустрій та кадастр

16 червня 2023 рік о 9.00 год. ауд.19 Захист випускної кваліфікаційної роботи студентів денної форми навчання спеціальності Геодезія та землеустрій першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП Землеустрій та кадастр

 Програма комплексного державного іспиту з «Геодезії та землеустрою»

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій ОП Землеустрій та кадастр

(для перегляду файла натисніть на зображення)

 

Тестові завдання комплексного державного іспиту з «Геодезії та землеустрою»

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій ОП Землеустрій та кадастр

(для перегляду файла натисніть на зображення)

11

  

Критерії оцінювання знань студентів на підсумковій атестації

для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій ОП Землеустрій та кадастр

(для перегляду файла натисніть на зображення)

111
ЕКЗАМЕНАЦІЙНА КОМІСІЯ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Склад екзаменаційної комісії

Склад екзаменаційної комісії спеціальності 193 - «Геодезія та землеустрій» ОП "Землеустрій та кадастр", Рівень вищої освіти – другим (магістерським) згідно з Наказом №307 від 11.11.2022 р. "Про затвердження складу ЕК для проведення атестації здобувачів вищої освіти ступеня "Магістр" та "Бакалавр"у 2022-2023 н.р."

Гречаний Денис Олегович - заступник директора - начальник управління регулювання земельних відносин департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради - голова ЕК (за згодою).

Члени комісії:

Беспалько Руслан Іванович - доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту.

Гончерюк Олеся Михайлівна – кандидат технічних наук, головний спеціаліст відділу землеустрою управління регулювання земельних відносин департаменту урбаністики та архітектури Чернівецької міської ради, асистент кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту

Гудзь Тетяна Василівна – завідувач лабораторії кафедри геоматики, землеустрою та агроменеджменту – секретар ЕК.

  ГРАФІК РОБОТИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

20 грудня 2022 рік о 9.00 год. ауд 19 Захист випускної кваліфікаційної роботи студентів денної форми навчання спеціальності Геодезія та землеустрій другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП Землеустрій та кадастр

21 грудня 2022 рік о 9.00 год. ауд 19 Захист випускної кваліфікаційної роботи студентів денної форми навчання спеціальності Геодезія та землеустрій другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП Землеустрій та кадастр

 Критерії оцінювання знань студентів на підсумковій атестації

№ п/п

 

Вимоги до магістерської роботи

Максимальна кількість балів

1

Актуальність теми дослідження, новизна одержаних результатів.

5

2

Глибина, повнота, чіткість та логічність розкриття всіх питань обраної теми.

10

3

Наукова інтерпретація отриманих результатів

10

4

Компетентність доповідача. Уміння логічно та обґрунтовано викладати думку. Вичерпність відповідей

30

5

Грамотність, етикет та культура спілкування

7

6

Ефективність використання наочності і технічних засобів

5

7

Дотримання регламенту

3

8

Наявність публікацій у фахових виданнях та матеріалах конференцій.

10

9

Оцінка наукового керівника

10

10

Оцінка рецензента

10

 

Критерії оцінювання наукової роботи студентів

Оцінка «відмінно» (А 90-100) виставляється студенту якщо:

-         тема магістерського дослідження актуальна та пов’язана з кафедральною науково-дослідницькою темою;

-         у дослідженні наявні елементи наукової новизни;

-         магістерський (дипломний) проект має теоретичне та практичне значення, може бути рекомендований для публікації;

-         магістерський (дипломний) проект апробований на наукових конференціях, наявні публікації у фахових виданнях;

-         текст магістерського (дипломного) проекту написаний із дотриманням всіх вимог щодо даного виду робіт;

-         студент логічно, глибоко й обґрунтовано виклав думку;

-         наявний позитивний відгук наукового керівника та оцінка «відмінно» рецензента»

-         студент при написанні та захисті магістерського (дипломного) проекту виявив вміння самостійно й творчо  мислити, засвідчив глибоку обізнаність в предметному полі свого дослідження, а також глибокі знання із фундаментальних дисциплін.

 

Оцінка «добре» (В 80-89), (С 70-79) виставляється студенту, якщо:

-         тема магістерського (дипломного) дослідження актуально та пов’язана з кафедральною науково-дослідницькою темою;

-         у дослідженні наявний елемент наукової новизни;

-         магістерський (дипломний) проект має теоретичне та практичне значення;

-         магістерський (дипломний) проект апробований на студентських наукових конференціях;

-         текст магістерського (дипломного) проекту написаний із дотриманням головних вимог щодо даного виду робіт;

-         студент достатньо логічно й обґрунтовано виклав думку;

-         наявний позитивний відгук керівника та позитивна рецензія;

-         студент при написанні та захисті магістерського (дипломного) проекту виявив вміння самостійно мислити, засвідчив обізнаність в предметному полі дослідження, а також знання із фундаментальних екологічних дисциплін;

 

Оцінка «задовільно» (D60-69), (Е 50-59) виставляється студенту, якщо:

-         тема магістерського (дипломного) дослідження актуальна. Має зв’язок з кафедральною науково-дослідницькою темою;

-         у дослідженні відсутній або не чітко простежується елемент наукової новизни;

-         текст магістерського (дипломного) проекту написаний із дотриманням більшої частини вимог щодо даного виду робіт;

-         студент не достатньо логічно й обґрунтовано виклав думку;

-         наявний позитивний відгук наукового керівника та позитивна рецензія, проте містять значну кількість зауважень;

-         студент при написанні та захисті магістерського (дипломного) проекту засвідчив обізнаність в предметному полі дослідження.

 

Оцінка «незадовільно» (Fx 35-49), (F 1-34) виставляється студенту, якщо:

-         текст магістерського (дипломного) проекту написаний без дотримання більшої частини вимог щодо даного виду робіт;

-         студент не виявив вміння логічно й обґрунтовано викласти думку;

-         наявний відгук наукового керівника, який містить значну кількість зауважень, та оцінка «незадовільно» рецензента;

-         студент при написанні та захисті магістерського (дипломного) проекту засвідчив необізнаність в предметному полі дослідження.

 шкала оцінювання

Сума набраних балів

Оцінювання в системі ЕСТS

Оцінка в національній шкалі

90-100

А

5 (відмінно)

80-89

В

4 (добре)

70-79

C

4 (добре)

60-69

D

3 (задовільно)

50-59

Е

3 (задовільно)

35-49

2 (незадовільно)

1-34

F

2(незадовільно)

 

 


Схема оцінювання / Grading scheme.

 

Оцінказанаціональноюшкалою/
National grading scale

Оцінказашкалою ЄКТС /
ECTS grades

Оцінка (бали) /
Grades (marks)

Поясненняза

розширеноюшкалою /
Explanation 
of grading scale

Зараховано 
Passed

Відмінно / Excellent

A (90-100)

відмінно / excellent

Добре / Good

B (80-89)

дуже добре / very good

C (70-79)

добре / good

Задовільно / Satisfactory

D (60-69)

задовільно / satisfactory

E (50-69)

достатньо / sufficient

Незараховано /
Fail

Незадовільно / Unsatisfactory

FX (35-49)

(незадовільно) з можливістю повторного складання /
Unsatisfactory

F (1-34)

(незадовільно) з обов'язковим повторним курсом /
Fail

  •