Матеріально-технічна база

У лекційній імені І.І.Назаренко (№19) розміщені грунтові моноліти зі всієї України, де здобувачі освіти можуть не тільки ознайомитись з анізотропністю грунтового покриву держави, а і пройти тренінг з макроморфологічних властивостей грунтів різного генезису та проводити порівняльно-географічне їх вивчення.  Всі моноліти, представлені стаціонарно, були відібрані та підготовлені студентами й викладачами кафедри під час літніх практик.

Частину переносної експозиції складають грунтові моноліти, відібрані ще П.О. Кучинським понад 70 років тому. До неї також входять зразки грунту для вивчення неоднорідності морфологічних ознак (№20)..

Мала лекційна (№17), як і лекційна імені І.І. Назаренко обладнана мультимедійним проектором та екранами для демонстрації презентацій.

Проведення практичних та лабораторних занять на території кафедри забезпечується необхідним обладнанням, яке дозволяє студентам набути відповідних навичок і вмінь в галузі землеробства, рослинництва, агрохімії, ґрунтознавства, управління ґрунтовими режимами, геодезії, картографії, основ дистанційного зондування Землі, основ землевпорядкування та кадастру, основ землевпорядного проектування та ін. 

Наявні лабораторії

  • Технологій землеробства (ауд. 31)
  • Агротехнологій та ґрунтознавства (ауд. 20-21)
  • Мікроморфології та біології ґрунтів (ауд. 28)
  • Землевпорядного проектування та земельного кадастру (ауд. 13)
  • Геоматики та просторових даних (ауд. 12)

Перелік обладнання, що використовується в навчальному процесі та науковій роботі на кафедрі (переглянути список >>>).

Частина обладнання використовується вже протягом 10-15 років і потребує оновлення.

 

 

 

 

Студенти, що навчаються за ОП “Технології виробництва та агроменеджмент”,та "Землеустрій та кадастр" досить значну частину підготовки проводять на базах практики, на біобазі "Жучка", в лабораторіях наших партнерів, а також в лабораторіях різних структурних підрозділів університету:

 Комп'ютерні класи:

 Цикл хімічних дисциплін:

 Практична підготовка з фізіології та
діагностики живлення рослин:

 Практична підготовка з циклу
генетичних дисциплін: 

 Ботаніка 

Кормовиробництво та луківництво:

 

На базі геологічної колекції Природничого музею проводяться "Геологія з основами геоморфології":

Геофізична лабораторія. На її базі проводяться заняття з "Агрометереології"

 

Обладнання для забезпечення освітньої діяльності з підготовки фахівців зі спеціальності 193 Геодезія та землеустрій

ророо

 

 

 

Матеріально-технічне забезпечення, що залучається до реалізації ОП:

  • ПП Кайлас-К

 

  • ЧФ ДП Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою

  • ТЗОВ "Глобус КО"


Наукова бібліотека