Про кафедру

Звіт кафедри (2016-2021рр)

ВІТАЄМО ВАС НА САЙТІ КАФЕДРИ
 ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ ТА КАДАСТРУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

З метою задоволення потреб регіону у спеціалістах землевпорядного профілю на факультеті біології, екології та біотехнології Чернівецького національного університету у 1998 році проф. І.І.Назаренко започаткована наукова школа та розпочата підготовка фахівців спеціальності «Землевпорядкування та кадастр». На сьогодні це єдиний вуз на теренах області, в якому готують інженерів-землевпорядників з вищою освітою. На базі секції землевпорядкування та кадастру кафедри ґрунтознавства та землевпорядкування 1 вересня 2009 року як окремий структурний підрозділ факультету виокремилася кафедра землевпорядкування та кадастру.

Кафедра готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів спеціальності "Землеустрій та кадастр". Читання нормативних, спеціальних та інших  курсів забезпечується 10 викладачами, з яких: 2 доктори наук, професори; 4 кандидати наук, доценти, 4 асистенти.

Підготовка науково-педагогічних кадрів ведеться через аспірантуру та докторантуру. Кафедру очолює доцент Беспалько Руслан Іванович.

Головне завдання кафедри – теоретична та практична підготовка висококваліфікованих землевпорядників, яка тісно поєднується з навчальними та виробничими практиками. Під час навчання за спеціальністю "Землеустрій та кадастр” студенти оволодівають знаннями із земельного законодавства, основ землеустрою та кадастру, геодезії та картографії, геоінформаційних технологій. Для студентів проводяться лекції та практичні заняття з гуманітарних, соціально-економічних та фундаментальних дисциплін висококваліфікованими викладачами різних факультетів, що дає змогу отримати класичну університетську освіту.

Співробітники кафедри постійно працюють над вдосконаленням методичного забезпечення головних курсів і спецкурсів, підвищенням ефективності проведення лабораторних і практичних робіт, семінарських занять, навчальних та виробничих практик, виконання курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських проектів.

Підготовлена фахівцями кафедри ліцензійна справа щодо спроможності забезпечення ліцензійних вимог підготовки збільшеного обсягу фахівців за напрямом «Геодезія, картографія та землеустрій» спеціальності «Землеустрій та кадастр» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» і «Магістр» із позитивними результатами пройшла розгляд у міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України і на даний момент часу кафедра має право готувати такий ліцензований обсяг фахівців: ОКР "Бакалавр" – 80, ОКР "Спеціаліст" – 50, ОКР "Магістр" – 20.

Інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича має потужну науково-методичну та матеріально-технічну бази для забезпечення високоякісної підготовки фахівців в галузі землевпорядкування та кадастру.

Стажування викладачів проходить в провідних вітчизняних наукових центрах – Державне агентство земельних ресурсів України; Київському національному університеті будівництва і архітектури; Національний авіаційний університет; Національний університет "Львівська політехніка"; Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління.

Результати наукових досліджень публікуються у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, що входять до переліку науково-метричних баз даних: "Aсta oecologica carpatica (Romania)"; "Science and education a new dimension (Budapest)"; "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель (Москва)"; "Землеустрій та кадастр"; "Вiсник геодезії та картографії"; "Землевпорядний вісник"; "Геодезія, картографія і аерофотознімання";  "Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва"; "Вісник Національного університету водного господарства та природокористування"; "Вiсник аграрної науки Причорномор’я"; "Містобудування та територіальне планування"; "Екологія та ноосферологія"; "Екологічна безпека та природокористування"; "Екологія і природокористування";  "Екологічна безпека"; "Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування"; "Екологічні науки"