Наукова робота

Науково-дослідна робота

Наукова тематика кафедри спрямована на розв’язання актуальних прикладних задач та проблем за напрямками геоматики, землеустрою та агрономії.

Кафедральна тематика за напрямком землеустрою пов’язана з дослідженням методологічних основ моніторингу та формування стратегії еколого-безпечного землекористування Карпатського регіону та прилеглих територій; еколого-економічними аспектами оцінювання інтенсивності використання земель сільськогосподарського призначення, взаємозв’язку між економічними та екологічними факторами раціонального землекористування, шляхів удосконалення інформаційно-методичного забезпечення оціночної діяльності та системи кадастру. Поточна кафедральна тема за даним напрямком:

  • «Організаційно-методологічні основи моніторингу земель та формування системи сталого землекористування Карпатського Єврорегіону і прилеглих територій» (2021-2025 рр.) «Organizational and methodological bases of land monitoring and sustainable land use system formation of the Carpathian Euroregion and adjacent territories» (науковий керівник – д.т.н., проф. Беспалько Р.І., №0121U100371).

Кафедральна тематика за агрономічним напрямком ґрунтується на вивченні агроекологічного стану та рівня окультуреності основних типів ґрунтів, проведення екологічної оцінки фізичного та фізико-хімічного стану ґрунтів та факторів їх родючості, розробці принципів генетичної та агроекологічної діагностики спірних типів ґрунтів Чернівецької області, картографічному моделюванні геохімії агроландшафтів території Передкарпаття та Західного Лісостепу, здійсненню діагностики ґрунтоутворення та моніторингу стану передкарпатських ґрунтів на основі біологічних критеріїв та вмісту в них груп і форм сполук заліза, алюмінію й марганцю, розробці математичних моделей родючості ґрунтів та її факторів з врахуванням основних законів землеробства та агроекологічних вимог основних сільськогосподарських культур. Поточна кафедральна тема за даним напрямком:

  • «Оцінка потенціалу секвестрації карбону ґрунтами агроекосистем в умовах змін клімату для досягнення нейтрального рівня деградації та стійкого управління ґрунтовими ресурсами» (2020-2024 рр.) «Evaluation of soil carbon (SOC) sequestration potential of agro-ecosystems in a changing climate to achieve neutral degradation and sustainable management of soil resources» (науковий керівник – д.б.н., проф. Смага І.С., № 0120U105270).

Кафедральна тематика за напрямком геоінформаційних систем і технологій наразі охоплює питання прикладного використання БПЛА, даних ДЗЗ, геопросторового та геостатистичного аналізу і моделювання територій. Кафедра є виконавцем Проєкту фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених МОН України:

  • 56.802 «Сучасні підходи до оцінювання черговості гуманітарного розмінування територій» (2024-2027 рр.) «Development of approaches for assessing the sequence of humanitarian demining of territories» (науковий керівник – к.т.н., доц. Гуцул Т.В., №0124U000459).

Співробітники кафедри приймають участь у виконанні ще одного проєкту фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених МОН України:

  • 18.802 «Дистанційний комплекс аерозондування вибухових закладок» Portable complex for ground-based aerosensing of the explosives (2023-2026 рр.) (№0123U100679).

За результатами наукової роботи опубліковано численні вітчизняні фахові та зарубіжні наукометричні публікації, монографії, навчально-методичні посібники, які сформували унікальну кафедральну бібліотеку власних розробок та напрацювань для навчального процесу здобувачів.

З науковою тематикою кафедри тісно пов’язана науково-дослідна робота здобувачів освіти та деяких випускників кафедри, які приймають безпосередню участь у виконанні кафедральних тем та проєктів молодих вчених. Одержані результати оприлюднюються у вигляді тез доповідей на студентських наукових конференціях з публікацією у наукових виданнях.

За результатами державної атестації закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності за науковими напрямками «Аграрні науки та ветеринарія» та «Біологія та охорона здоров’я» ННІБХБ віднесено до категорії В (наказ МОН України №372 від 25.03.2021), що свідчить про унікальність у певній галузі, проведення на задовільному професійному рівні наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, спрямованих на одержання і використання нових знань для розв’язання технологічних, інженерних, економічних, соціальних та гуманітарних проблем.

У попередні роки виконано наступні кафедральні теми:

  • «Методологічні основи моніторингу та формування стратегії еколого-безпечного землекористування Карпатського регіону та прилеглих територій» (2015-2019 рр.) «Methodological and methodical bases forming strategies and effective mechanisms ecologue secure land-Carpathian region and surrounding areas» (науковий керівник – д.б.н., проф. Смага І.С., № 0115U001040).
  • «Розробити агроеколого-економічні й правові основи раціонального землекористування та оцінки земель сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (на прикладі Прут-Дністровського межиріччя і прилеглих територій)» (2010-2014 рр.) «To develop agrarian, ecological, economic and legal bases of rational land-use and valuation of agricultural and not agricultural lands out of limits of settlements (on the example of territory between the rivers Prut and Dnister and adjoining territories)» (науковий керівник – д.б.н., проф. Смага І.С., № 0110U000861).

Кафедра геоматики, землеустрою та агроменеджменту відкрита до співпраці та готова втілювати спільні міжнародні проєкти та госпдоговірні теми та розгляне відповідні пропозиції.


Наукові семінари кафедри у 2022 - 2023 н.р. 

Наукові семінари кафедри у 2023 - 2024 н.р.


Етична комісія інституту біологі, хімії та біоресурсів

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЧНУ

Академічна доброчесність кафедра