Наукова робота

Науково-дослідна робота

Наукова тематика кафедри присвячена вирішенню актуальних теоретичних і прикладних проблем геоматики, землеустрою та агрономії.

Ведуться дослідження з методологічних основ моніторингу та формування стратегії еколого-безпечного землекористування Карпатського регіону та прилеглих територій; еколого-економічних аспектів оцінювання інтенсивності використання земель сільськогосподарського призначення, взаємозв’язку між економічними та екологічними факторами раціонального землекористування, шляхів удосконалення інформаційно-методичного забезпечення оціночної діяльності та системи кадастру.

Джерелами інформаційного забезпечення є наукова бібліотека університету, науково-методична бібліотека кафедри, а також електронні засоби інформації.

Другий напрям досліджень співробітників кафедри присвячений вивчення агроекологічного стану та рівня окультуреності основних типів ґрунтів, проведення екологічної оцінки фізичного та фізико-хімічного стану ґрунтів та факторів їх родючості, розробці принципів генетичної та агроекологічної діагностики спірних типів ґрунтів Чернівецької області, створенню картографічних моделей геохімії агроландшафтів Передкарпаття та Західного Лісостепу, здійсненню діагностики ґрунтоутворення та моніторингу стану передкарпатських ґрунтів на основі біологічних критеріїв та вмісту в них груп і форм сполук заліза, алюмінію й марганцю, розробці математичних моделей родючості ґрунтів та її факторів з врахуванням основних законів землеробства та агроекологічних вимог основних сільськогосподарських культур.

За результатами досліджень співробітниками кафедри опубліковано понад 250 наукових праць, захищено 11 кандидатських і 3 докторські (Дмитрук Ю.М., Смага І.С., Польчина С.М.) дисертації. З науковою тематикою кафедри тісно пов'язана науково-дослідна робота студентів. На перших порах студенти вивчають літературні і фондові матеріали з проблем грунтознавства та землевпорядкування, узагальнюють ці матеріали та доповідають на засіданні гуртка. На старших курсах студенти залучаються до польових та лабораторно-аналітичних досліджень. Одержані результати служать основою доповідей на студентських наукових конференціях і публікацій у наукових виданнях. 

На кафедрі ведуться дослідження з методологічних основ моніторингу та формування стратегії еколого-безпечного землекористування Карпатського регіону та прилеглих територій; еколого-економічних аспектів оцінювання інтенсивності використання земель сільськогосподарського призначення, взаємозв’язку між економічними та екологічними факторами раціонального землекористування, шляхів удосконалення інформаційно-методичного забезпечення оціночної діяльності та системи кадастру.

Джерелами інформаційного забезпечення є наукова бібліотека університету, науково-методична бібліотека кафедри, а також електронні засоби інформації.

 


Наукові семінари кафедри у 2022 - 2023 н.р. 


Наукові теми


№ державної реєстрації: 0110U000861

Назва науково-дослідної роботи: Розробити агроеколого-економічні й правові основи раціонального землекористування та оцінки земель сільськогосподарського і несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів (на прикладі Прут-Дністровського межиріччя і прилеглих територій).

To develop agrarian, ecological, economic and legal bases of rational land-use and valuation of agricultural and not agricultural lands out of limits of settlements (on the example of territory between the rivers Prut and Dnister and adjoining territories).

Науковий керівник: проф. Смага І.С., prof. Smaha I.S.

Термін виконання роботи: 2010-2014


№ державної реєстрації: 0115U001040

Назва науково-дослідної роботи: Методологічні основи моніторингу та формування стратегії еколого-безпечного землекористування Карпатського регіону та прилеглих територій.

Methodological and methodical bases forming strategies and effective mechanisms ecologue secure land-Carpathian region and surrounding areas.

Науковий керівник: проф. Смага І.С., prof. Smaha I.S.

Термін виконання роботи: 1.01.2015-31.12.2019


 № державної реєстрації: 0121U100371

Назва науково-дослідної роботи: Організаційно-методологічні основи моніторингу земель та формування системи сталого землекористування Карпатського Єврорегіону і прилеглих територій.

Organizational and methodological bases of land monitoring and sustainable land use system formation of the Carpathian Euroregion and adjacent territories.

 Науковий керівник: Беспалько Руслан Іванович (д. т. н., доц.)

Термін виконання роботи: 01.2021-12.2025


 Етична комісія інституту біологі, хімії та біоресурсів

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ