Новини

«Основи землеустрою та організації території»

Опубліковано: Казімір Іван Іванович, 27.09.2023


Видано навчально-методичний посібник «Основи землеустрою та організації території»

Викладачами кафедри к.т.н., доц. Гуцулом Тарасом Володимировичем та к.с-г.н, асист. Мирончук Катериною Василівною опубліковано навчально-методичний посібник «Основи землеустрою та організації території».  У виданні наведено основні поняття та положення землеустрою. Подано перелік завдань, детальних методичних вказівок до виконання лабораторних робіт, вихідних даних, додатків та рекомендованих джерел літератури. Навчально-методичний посібник спрямований на підвищення якості підготовки фахівців вищої кваліфікації та набуття практичних навичок за спеціальностями 193 – «Геодезія та землеустрій» та 201 – «Агрономія».

В рамках освітньої програми «Землеустрій та кадастр» для першого бакалаврського рівня вищої освіти, навчально-методичний посібник покликаний на здобуття наступних програмних результатів навчання:

1) розробка і прийняття ефективних рішень щодо професійної діяльності у сфері геодезії та землеустрою, у тому числі за умов невизначеності.

2) планування складної професійної діяльності, розробка і реалізація проєктів у сфері геодезії та землеустрою за умов ресурсних та інших обмежень.

3) планування ефективного управління земельними ресурсами з урахуванням регіональних особливостей (у розрізі адміністративних утворень Чернівецької області).

Порушені питання особливо актуальні ще й тому, що за умовами рельєфу, ґрунтового покриву та антропогенного навантаження на земельні ресурси Чернівецька область – одна з найскладніших в Україні. Наявні показники свідчать, що схилові землі тут охоплюють майже 90 % території, розораність с/г угідь становить 72 %; частина сильнозмитих і середньозмитих ґрунтів уже потрібно виводити з активного обробітку на тимчасову консервацію тривалістю 15 – 20 років.

Виконання кожної лабораторної роботи окрім розрахунків супроводжується обов’язковим оформленням результатів у вигляді діаграм (кругових, стовпчикових, графіків) та картосхем, основи яких заздалегідь підготовлено. Останнє дозволяє виявляти просторові закономірності та детальніше обґрунтовувати проєктні рішення. Наведений наприкінці лабораторної роботи перелік рекомендованої літератури сприяє пошуку інформації за тематичною спрямованістю. Її самостійний огляд значно полегшить формування відповідей на контрольні запитання та висновків. Оформлення звітів стандартизовано згідно нормативних вимог оформлення технічної документації.

Масив довідкових даних земельно-облікових статистичних звітностей стане в нагоді здобувачам і в подальшому навчанні, зокрема при виконанні науково-дослідних робіт.

Особливу подяку автори видання висловлюють рецензентам к.е.н, доц. кафедри геодезії, землеустрою та агроінженерії Одеського державного аграрного університету, − Тетяні Вікторівні Мовчан та к.т.н., доц. кафедри геодезії та землеустрою Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, − Богдану Олеговичу Лиску.

Детальніше з виданням можна ознайомитися за гіперпосиланням: https://rb.gy/0xn8w