Новини

До уваги всіх співробітників та студентів інституту!

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 05.12.2023

Програма
кандидата на посаду директора
навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Беспалька Руслана Івановича
на 2023 – 2028 роки

Даний документ – це відображення погляду на сьогодення та подальший розвиток навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів (далі – ННІБХБ).

Програма розвитку навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів розроблена з урахуванням положень діючих законодавчих актів та нормативних документів в рамках автономії закладів вищої освіти, зокрема Статуту, Колективного договору, Стратегічного плану розвитку на 2019-2026 рр., Концепції розвитку на 2023-2026 рр. Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Важливу роль в процесі формування змісту програми здійснено науково-педагогічними, навчально-науковими працівниками, студентським активом, аспірантами та стейкхолдерами, які зробили чимало цінних, обґрунтованих пропозицій, спрямованих на оптимізацію декларованих цілей та намірів.

Під час підготовки програми використаний чималий досвід роботи автора в ЧНУ протягом понад 30 років на посадах асистента, доцента, завідувача кафедри землевпорядкування та кадастру (з 2009 р. по 2022 р.), а згодом геоматики, землеустрою та агроменеджменту (з 2022 р. – дотепер), професора, заступника директора з навчально-організаційної роботи та завідувача кафедри.

 

1. Концепція розвитку навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів

1.1. Основна теза. Успішна діяльність будь-якого колективу – це наслідок мудрого, якісного керівництва з врахуванням реальностей часу, аналізу та комплексного використання наявних ресурсів, постановки чітких цілей і стимулів для розвитку кожного учасника трудових відносин.

Пропонована нами система керування покликана розширити створені умови для максимального розкриття потенціалу кожного її учасника з урахуванням рівня його фаховості, спеціалізації та низки матеріальних і моральних стимулів, спрямованих на відповідальне та ефективне виконання посадових обов’язків, відчуття соціальної захищеності, гідної оплати та усвідомлення важливості результатів його праці для спільної справи колективу.

Побудова моделі керування враховуватиме нові соціально-економічні умови, появу принципів багатовекторності, ресурсних обмежень та цифрової трансформації суспільства.

1.2. Основне завдання. Формування напрямку розвитку ННІБХБ з урахуванням багатогалузевої специфіки надання освітніх послуг та проведення прикладних/фундаментальних досліджень його підрозділами на короткостроковий період.

Успішність визначення правильного напряму залежить від формування, обговорення та врахування пропозицій всіх його структурних підрозділів.

Колективна участь у визначенні пріоритетних заходів дозволить здійснювати обачний та стабільний рух з урахуванням особливостей різних галузей.

Взаємодоповнююче поєднання освітньої та освітньо-наукової діяльності дозволить перейти до системної побудови процесу, позбавленого кризових явищ, внутрішньої напруженості та конфліктності.

За таких умов відкриються можливості логічного планування та розвитку перспективних напрямів наукових досліджень, зокрема  міждисциплінарних та міжкафедральних.

1.3. ННІБХБ у складі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковичаосновні цілі.

Формування стратегії й програми розвитку неможливе без розуміння цілей і завдань університету та ННІБХБ, як його структурного підрозділу:

I.            Освітня діяльність: здобуття високого рівня наукових та/або професійних і загальних компетентностей, необхідних для діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань.

II.            Наукова, науково-технічна й інноваційна діяльність:

 • а) одержання конкурентноспроможних наукових і науково-прикладних результатів;
 • б) проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науково-технічних розробок із природничо-математичних, технічних напрямів і створення та впровадження нових конкурентноспроможних ідей, концепцій, технологій;
 • в) реалізація повного циклу науково-технічної діяльності;
 • г) застосування передових наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців із вищою освітою;
 • д) підтримка та розвиток наукових шкіл як основи освітньої підготовки фахівців;
 • е) формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок;
 • є) забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, поглиблення професійних компетентностей, інноваційної діяльності;
 • ж) забезпечення інтеграції у світовий освітньо-науковий простір, зокрема, участь у міжнародних проєктах, створення об’єктів права інтелектуальної власності, спільні наукові проєкти, гранти тощо при збереженні та розвитку досягнень і традицій української науки.

 III.            Міжнародна діяльність:

 • а) брати участь у реалізації міжнародних проєктів і програм;
 • б) брати участь у програмах академічної мобільності: двостороннього та багатостороннього міжнародного обміну здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників;
 • в) розробляти спільні освітні та наукові програми із зарубіжними закладами освіти, науковими установами, організаціями;
 • г) розробляти та впроваджувати програми подвійних дипломів;
 • д) впроваджувати міжнародні освітні програми, відкривати нові напрями і спеціальності для підготовки фахівців згідно з вимогами ЄС з метою отримання студентами подвійних дипломів.

 Інші види діяльності та послуг відповідно до законодавства.

 

 2.  Аналіз ситуації та основні проблеми

2.1.                     Проблеми з можливістю вирішення на рівні ННІБХБ:

 • відсутність стратегії розвитку ННІБХБ в нинішніх умовах невизначеності;
 • відсутність оперативної системи адміністрування прийняття, реалізації управлінських рішень;
 • відсутність чіткого розмежування громадських обов’язків та персональної відповідальності структурних підрозділів загалом та окремих працівників зокрема;
 • неузгодженість освітніх програм ускладнює формування потоків та більш якісного провадження навчального процесу;
 • складність обґрунтованого формування навчального навантаження окремих науково-педагогічних працівників з урахуванням малочисельних груп;
 • відсутність мотивації у науково-педагогічних працівників щодо розробки нових освітніх програм різних рівнів вищої освіти;
 • невідповідна часу і потребам модернізація матеріально-технічної бази освітньо-наукової діяльності.

 

2.2.                     Проблеми з можливістю вирішення на рівні ЧНУ :

 • необґрунтоване зростання запитів на документообіг від різних структурних підрозділів університету та скорочення термінів на його формування ускладнює планування та реалізацію поточних заходів;
 • зменшення фактичної кількості абітурієнтів, зумовлене міграційними процесами;
 • реорганізація освітнього процесу внаслідок суттєвих змін законодавчої бази (очікувана зміна обсягу навантаження НПП, проєкт переліку спеціальностей тощо);
 • зниження якості підготовки випускників середньої школи.

2.3.  Основні ресурси стабільного (протягом поколінь) функціонування ННІБХБ і гарантованого досягнення поставлених цілей на кожному етапі його існування:

 • людські: науково-педагогічні працівники, наукові співробітники, навчально-допоміжний персонал, випускники навчально-наукового інституту;
 • матеріальні: аудиторний фонд і його оснащення;
 • фінансові: бюджетні й позабюджетні засоби.

2.4.                     Головні засади діяльності:

 • людиноцентризм та гуманізм;
 • прозорість, обґрунтованість та відповідність задекларованим програмою напрямам управлінських рішень;
 • чітке розмежування повноважень та відповідальності посадових осіб (індивідуальна) і структурних підрозділів (колективна);
 • оптимізація та розвиток студентоцентрованого навчання;
 • підвищення якості та відповідності освітнього процесу сучасним потребам і пріоритетним напрямкам відбудови та розвитку держави в концепції «освіта – наука – виробництво»;
 • обов’язкове врахування міжнародних та вітчизняних стандартів і кращих практик під час провадження освітньої діяльності;
 • моніторинг перспективних напрямів розвитку сфери інформаційних технологій;
 • підготовка кадрів вищої кваліфікації та пошук шляхів і напрямів подальшої взаємовигідної співпраці;
 • оновлення та розвиток матеріально-технічної бази навчально-наукового інституту за рахунок коштів державного фінансування та коштів за виконання інноваційних, грантових навчальних та наукових проєктів;
 • дотримання академічної свободи, етики, доброчесності, самостійності та незалежності суб’єктів освітнього процесу в межах чинного законодавства;
 • нульова толерантність до корупції.

Дотримання цих засад стане передумовою належного ефективного та динамічного реагування колективу навчально-наукового інституту на виклики та ризики нашого часу.

 

3. Основні завдання

Для досягнення поставлених вище загальних цілей і подолання поточних проблем необхідно планомірно дотримуватися принципів, поставлених завдань та шукати механізми реалізації розвитку. Перш, ніж їх сформулювати, потрібно описати образ ідеального випускника ННІБХБ, оскільки саме він повинен визначати всі наші спільні дії.

Пропозиція:

Наш випускник – це високопрофесійний, конкурентноспроможний фахівець, здатний активно діяти в умовах ринкової економіки та соціального партнерства, невизначеності та ресурсних обмежень; розвитку наукових пріоритетів.

Це особистість з високими моральними стандартами, рівнем культурного розвитку, широким світоглядом. Це молода людина, яка підтримує європейські цінності та має чітко сформульовану й обґрунтовану громадянську позицію. Саме цей набір якостей дозволяє вирішувати важливі завдання в будь-якій сфері діяльності та бути успішним.

 Стратегічне завдання – забезпечувати підготовку висококваліфікованих, креативних фахівців, спроможних постійно удосконалюватися та розвиватися.

 З урахуванням цього:

 

3.1 Освітній процес

Головне завдання: формування стабільних наборів абітурієнтів з урахуванням потреб реального сектору економіки та перспектив її інноваційного розвитку.

 1. Розроблення нових затребуваних освітніх програм (Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм в ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
 2. Систематичне оновлення та приведення освітніх програм у відповідність до вимог освітніх стандартів та стану розвитку науки і практики у цих сферах (Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в ЧНУ ім. Ю. Федьковича):
 • проведення занять разом із провідними фахівцями підприємств, які зацікавлені у подальшому працевлаштуванні випускників (Положення про впровадження елементів дуальної форми навчання в освітній процес; Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти у ЧНУ ім. Ю. Федьковича);
 • залучення здобувачів до обговорення навчальних і організаційних проблем в навчально-науковому інституті та вдосконалення змісту освітніх програм (Положення про організацію освітнього процесу);
 • посилення та актуалізація навчально-методичного забезпечення підручниками та посібниками з усіх навчальних дисциплін (Положення про друк періодичних видань за кошти університету);
 • популяризацію самостійної та неформальної освіти здобувачів в системі дистанційного навчання Moodle та на інших освітніх платформах (Положення про технологію електронного навчання; Положення про взаємодію формальної та неформальної освіти, визнання результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти у системі формальної освіти).
 1. Стимулювання активності навчального процесу:
 • удосконалення форм і методів контролю відвідування занять, поточної успішності, екзаменаційних сесій (Положення про факультет/інститут);
 • реалізація принципів та процедур для забезпечення академічної доброчесності в навчально-науковому інституті (Етичний кодекс; Правила академічної доброчесності);
 • переведення здобувачів освіти за кошти бюджету на контрактну форму за умови несвоєчасного виконання навчального плану та, навпаки, переведення успішних здобувачів контрактників на вакантні бюджетні місця (Положення про рейтинг студентів; Положення про переведення на навчання за кошти державного бюджету студентів денної та заочної форм навчання, які здобувають освіту за кошти фізичних або юридичних осіб).
 1. Забезпечення постійно діючих контактів з роботодавцями, в т. ч. проведення регулярних зустрічей з роботодавцями та підприємцями на рівні ННІБХБ, кафедр, студентського самоврядування заради покращення якості навчання та реального працевлаштування (Положення про Раду стейкхолдерів у ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
 • організація та долучення до науково-дослідних проєктів на рівні курсових та магістерських робіт (Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених та Раду молодих вчених);
 • організація нових та налагодження чинних договірних відносин з провідними підприємствами, установами та організації різних форм власності на етапі для організації стажування та проходження практики здобувачами освіти в ННІБХБ з можливістю їх подальшого працевлаштування (Положення про Раду стейкхолдерів у ЧНУ ім. Ю. Федьковича; Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти).
 1.  Першочергові пріоритети:
 • пошук зарубіжних університетів-партнерів в країнах ЄС та ОСЕР та реалізація програм подвійних дипломів для здобувачів освіти ННІБХБ (Стратегія інтернаціоналізації ЧНУ ім. Ю. Федьковча);
 • організація дуальної освіти за спеціальностями, яким надається особлива державна підтримка (Постанова КМУ «Про затвердження переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка держави при підготовці фахівців у сфері фахової передвищої освіти»);

 

 3.2. Методична робота

Головне завдання: проведення заходів по створенню централізованого методичного забезпечення, зокрема, електронного, усіх освітніх компонентів, що забезпечуються співробітниками навчально-наукового інституту (Положення про Інституційний репозитарій Archer наукових та освітніх матеріалів; Положення про технологію електронного навчання).

 • здійснити спільно з методичною радою контроль освітніх програм усіх рівнів в межах навчально-наукового інституту, в порядку черговості проведення їх акредитаційних заходів (Нормативний інструментарій внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича);
 • організувати серію методичних семінарів за участі галузевих експертів, гостьових лекторів, гарантів ОПП інших ЗВО для полегшення підготовки до акредитаційних заходів;
 • організувати методичну допомогу молодим викладачам з боку досвідчених професорів і доцентів;
 • підтримувати першочергове видання методичних вказівок і підручників для дисциплін професійної підготовки, що викладаються іноземними мовами (на прикладі фахової публікації «Англійська мова у професійній підготовці здобувачів вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій»: виклики сьогодення»).

 

3.3. Наукова та інноваційна робота

Головне завдання: розробка концепції стимулювання співробітників навчально-наукового інституту до науково-інноваційної діяльності та впровадження її в життя:

 1. Популяризація наукових шкіл ННІБХБ та пошук шляхів впровадження їх розробок і досягнень (наукова школа з біохімії; наукова школа кафедри молекулярної генетики та біотехнології; наукова школа «Вивчення і збереження біорізноманіття Буковини»; наукова школа біологічного моніторингу та екосистемного сервісу; наукова школа з фотокаталізу; наукова школа з хімії напівпровідників; наукова школа з ґрунтознавства) (Концепція розвитку на 2023-2026 роки).
 2. Консультування та підтримка молодих вчених в оформленні та подачі грантів молодих вчених (Положення про гранти для молодих вчених).
 3. Формування колективів молодих учених для участі в конкурсах проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених (відповідні Накази Міністерства освіти і науки України).
 4. Стимулювання розвитку кадрового потенціалу для збільшення кількості спеціальностей ННІБХБ за третім освітньо-науковим рівнем (доктора філософії) (Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
 5. Сприяння одержанню вчених звань старших дослідників та професорів за спеціальністю для розширення напрямків та складності наукових проєктів, в яких можуть брати участь співробітники ННІБХБ (Положення про порядок проведення атестації наукових працівників).
 6. Організація та відновлення роботи постійно діючих спеціалізованих рад в ННІБХБ із хімічних та біологічних наук.
 7. Підготовка ННІБХБ до державної атестації в частині провадження наукової (науково-технічної) діяльності за напрямами: Аграрні науки та ветеринарія; Біологія та охорона здоров’я.
 8. Залучення наукових та науково-педагогічних працівників, здобувачів освіти ННІБХБ до участі у програмах академічної мобільності та міжнародного стажування в зарубіжних вищих навчальних закладах (Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЧНУ ім. Ю. Федьковича; Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти)
 9. Розвиток фахових видань ННІБХБ і включення їх до категорії вітчизняних фахових (Науковий вісник Чернівецького національного університету. Хімія) та міжнародних науково-метричних баз (Біологічні системи) (Порядок формування Переліку наукових фахових видань України).
 10. Активізація програм транскордонного співробітництва (Стратегія інтернаціоналізації ЧНУ ім. Ю. Федьковича; Порядок підготовки та виконання міжнародних проектів та грантів ЧНУ).
 11. Сприяння оформленню наукових результатів досліджень співробітниками ННІБХБ (Розпорядження щодо подання монографій на гриф "Рекомендовано Вченою радою ЧНУ ім. Ю. Федьковича)

 

3.4. Виховна робота

Головне завдання: Реалізація Концепції гуманітарної діяльності на 2023-2027 роки молоді з активною життєвою позицією.

 1. Оптимізація взаємодії з органами студентського самоврядування та студентського профспілкового бюро, відділу з виховної роботи та гуманітарної освіти ЧНУ у плануванні та проведенні виховних заходів, круглих столів, організації студентського дозвілля, спортивних і культурно-масових заходів.
 2. Сприяння участі здобувачів освіти у соціально-орієнтованих проєктах, волонтерській роботі тощо. (Положення про рейтинг студентів).
 3. Проведення опитувань серед здобувачів для встановлення та подальшого вирішення проблем організації навчального процесу, проживання в гуртожитку, задоволення соціально-культурних потреб (Положення про комісію з соціальних питань; Положення про користування гуртожитками студентського містечка; Положення про організацію освітнього процесу).
 4. Підвищення якості проведення профорієнтаційних заходів ННІБХБ, спрямованих на роботу з абітурієнтами – Дні відкритих дверей, Ярмарки вакансій тощо. (Положення про кафедру).
 5. 5.     Налагодження взаємодії та співробітництва з мережею шкіл, закладів передфахової вищої освіти, Державною службою зайнятості для профорієнтаційної роботи (Положення про факультет/інститут у ЧНУ ім. Ю. Федьковича).
 6. Організація наукового керівництва школярів у підготовці їх до участі в шкільних олімпіадах та конференціях.
 7. Розробка та впровадження технологій використання соціальних мереж для поширення агітації, вдосконалення інтернет-ресурсів ННІБХБ.

 

3.5. Навчально-наукові підрозділи

(Документ Структурні підрозділи ЧНУ від 29.09.2023 р.)

Головне завдання: використання в освітній та освітньо-науковій  сферах    та відповідний розвиток.

 1. Підтримання в належному стані баз практик та стаціонарів («Жучка», «Макарівка», «Чорнівка», «Шепіт») (Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича).
 2. Підготовка «Положення про ботанічний сад ЧНУ ім. Ю. Федьковича».
 3. Пошук нових шляхів збуту надлишкової продукції навчально-наукових підрозділів та урізноманітнення асортименту їх колекцій.
 4. Популяризація музейних колекцій та збільшення обсягів їх екскурсійного обслуговування.
 5. Організація поточного і капітального ремонту приміщень навчально-наукових підрозділів.

 

3.6. Міжнародна діяльність

Головне завдання: розвиток міжнародних зв’язків на всіх рівнях освітнього процесу.

 1. Розроблення сучасних освітніх програм (у тому числі – англомовних), розвиток навчальної інфраструктури та побутових умов з метою підвищення привабливості Університету для іноземних студентів та збільшення їх кількості (Стратегічний план розвитку ЧНУ ім. Ю. Федьковича на 2019-2026 рр.).
 2. Збільшення кількості закордонних університетів-партнерів та розширення співпраці з існуючими партнерами (Стратегія інтернаціоналізації ЧНУ ім. Ю. Федьковча).
 3. Заохочення співробітників ННІБХБ, які беруть участь у роботі з іноземними здобувачами вищої освіти (Порядок встановлення надбавок та доплат до посадових окладів).
 4. Розширення можливостей закордонних наукових стажувань для науково-педагогічних та наукових працівників ННІБХБ (Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЧНУ ім. Ю. Федьковича).

  

3.7. Розвиток матеріально-технічної бази

Головне завдання: осучаснення матеріально-технічних засобів здійснення освітньої та освітньо-наукової діяльності.

 1. Збір інформації про актуальні потреби структурних підрозділів ННІБХБ щодо матеріально-технічного забезпечення (Колективний договір).
 2. Стимулювання участі кафедр в університетському конкурсі на оновлення матеріально-технічної бази (Положення про конкурс на оновлення матеріально-технічної бази наукових та навчальних підрозділів).
 3. Організація взаємодії зі стейкхолдерами та закордонними навчальними установами в питаннях оновлення матеріально-технічного забезпечення.
 4. Розробка програми поетапного оновлення матеріально-технічного забезпечення ННІБХБ.
 5. Організація договірних відносин щодо впровадження у навчальний процес для навчальних цілей безкоштовних програмних засобів українських розробників з метою їх популяризації.

 

20.11.2023 
Руслан   БЕСПАЛЬКО