Новини

Спільний конкурс наукових проектів

Опубліковано: Нікорич Володимир Андрійович, 25.02.2015

Державний фонд фундаментальних досліджень (далі - ДФФД) оголошує проведення конкурсу Ф64 – спільний конкурс наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та національних галузевих академій наук України.

Всі матеріали  направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м.Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 403-б, телефон для довідок: (044) 246-39-29.

Запити подаються до 24 березня 2015 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем. Реєстрація запитів здійснюватиметься з 9-00 до 17-00 за вказаною адресою ДФФД.

Електронна форма запиту знаходиться у відкритому доступі за адресою: http://contest.dffd.gov.ua/

Матеріали, які необхідно надати в паперовому вигляді до дирекції фонду (в окремій паперовій папці на зав’язках з позначкою “Ф64”):

-         запит, роздрукований з файлу, підписаний керівником проекту, виконавцями та керівником організації (установи) та засвідчений гербовою печаткою подається в паперовому вигляді в двох окремо скріплених примірниках;

-         копії опублікованих наукових праць, відповідно до умов проведення конкурсу (п.2.2.)  в одному примірнику.

УМОВИ

проведення Державним фондом фундаментальних досліджень спільногоконкурсу наукових проектів вищих навчальних закладів, наукових установ Національної академії наук та національних галузевих академій наук України

       1. Загальні засади

1.1. Метою конкурсу є відбір проектів фундаментальних досліджень з пріоритетної тематики, що спільно виконуються науковими колективами вищих навчальних закладів, науковцями академічних науково-дослідних інститутів. Виконання вказаних проектів повинно забезпечити підвищення ефективності наукових досліджень та наукового престижу вищих навчальних закладів, стимулювання наукової діяльності молодих науковців та ефективного використання матеріальної бази академічних наукових установ при виконанні наукових досліджень.

1.2. З метою широкого залучення до наукових досліджень молодих науковців перевага надаватиметься науковим колективам з участю молодих учених (не менше 30%)

       1.3. Конкурс проводиться за наступними науковими напрямами:

         - матеріали для трансформації енергії та для енергозаощадження;

         - нові біологічно активні речовини для медичних застосувань;

         - вплив змін клімату на навколишнє природне середовище;

         - фізика високих енергій та проблеми теоретичної фізики.

        

            2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

         2.1. На конкурс подаються наукові проекти, що відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень та мають значну наукову й практичну значимість.

         2.2. При розгляді проектів оцінюються:

         - актуальність і новизна наукової тематики;

         - наукова кваліфікація керівників проекту і наукового колективу;

         - інноваційна орієнтованість наукових проектів;

         - забезпеченість необхідною матеріальною базою.

          Керівники проекту повинні мати не менше 3 статей у виданнях, що індексуються за міжнародними наукометричними базами даних за тематикою проекту, що опубліковані за останні три роки. 

        3. Реєстрація проектів

3.1. Реєстрації підлягають тільки ті проекти, які направлені на конкурс у термін зазначений в оголошенні та оформлені відповідно до правил і вимог, вказаних в оголошенні. Термін відправлених поштою проектів визначається за датою поштового штемпеля. Проект одержує шифр, що складається з порядкового номеру конкурсу, цифрового номеру напряму і вхідного реєстраційного номера. Номер напряму, вказаний у запиті керівниками проекту, визначає, до якої області знань відноситься проект. Запити для участі у конкурсі проектів, оформлення яких не відповідає вимогам конкурсу, до розгляду не приймаються

3.2. Колектив, що буде виконувати ці дослідження, подає до ДФФД спільнийзапит, де вказується  назва спільного проекту,  визначається мета і результат наукових досліджень.

3.3. Основні формулювання, ключові слова проекту повинні бути ідентичними, програма досліджень – взаємно погоджена за змістом і термінами.

3.4. Кожен співвиконавець розробляє своє технічне завдання відповідно до тих задач, які будуть вирішуватися в рамках спільного наукового дослідження.

3.5. Запит на конкурс подається за встановленими формами. Кожен керівник проекту може подати на конкурс лише один проект.                

3.6. Роздруковані запити для участі у конкурсі проектів у двох примірниках за підписами керівника вищого навчального закладу та керівника академічного інституту, завірених печаткою приймаються (у тому числі поштою) та реєструються за адресою:01601, м. Київ, бульвар Шевченка,16, кімната 404. Контактні телефони: 246-39-29 з 9 до 16-30 год.Електронну форму запиту для участі у конкурсі можна заповнити за посиланням http://contest.dffd.gov.ua/.

Відповідність паперового варіанту електронного запиту обов’язкова.

Запити на конкурс приймаються до 25 березня 2015 року.

До матеріалів запиту додаються два примірники копій опублікованих наукових праць за тематикою проекту (за 2012  - 2015 роки).

3.7. До конкурсу не допускаються: проекти, що оформлені не за  вимогами ДФФД, а також проекти, надіслані факсом або електронною поштою і які направлені на конкурс після оголошеного терміну.

3.8. Наукові проекти, які за результатами конкурсу затверджені до фінансування, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ) відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій. Реєстраційна картка обов'язково надається ДФФД.

3.9. Усі допущені до конкурсу заявки наукових проектів та їх технічні завдання проходять незалежну експертизу відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” та відповідно до "Положення про проведення конкурсів наукових проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України".

3.10. Інформація про зміст проектів і проходження експертизи є строго конфіденційною. Остаточний список підтриманих проектів та обсяги їх фінансування затверджуються Радою ДФФД. Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.

3.11. Рішення Ради ДФФД про результати конкурсу наукових проектів доводяться до відома всіх учасників конкурсу. Керівники проектів отримують повідомлення про результати конкурсу за наданими ними електронними адресами. Протокольні рішення Ради ДФФД розміщуються також на веб-сторінці Фонду.

3.12. Підготовлені на конкурс матеріали проекту повинні відповідати вимогам порядку для відкритого публікування.  Опублікування результатів досліджень, виконаних за фінансової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень обов’язково повинно містити  посилання на підтримку ДФФД: «Публікація містить результати досліджень, проведених при грантовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом (вказується номер проекту)» або «PublicationsarebasedontheresearchprovidedbythegrantsupportoftheStateFundForFundamentalResearch (projectN)» для англомовної публікації.

3.12. Подані на конкурс проектів матеріали не повертаються.

4. Умови реалізації підтриманих проектів

 4.1. Фінансування проекту здійснюється коштами Державного фонду фундаментальних досліджень відповідно до укладених договорів про підтримку фундаментальних наукових досліджень між Державним фондом фундаментальних досліджень та науковою установою і між Державним фондом фундаментальних досліджень та вищим навчальним закладом, що виконують спільні дослідження згідно з чинним законодавством України. Обсяги фінансування кожної складової спільного дослідження визначається  керівниками  проектів.

4.2. Рішення про фінансування робіт за проектом на черговий рік (у межах указаного терміну виконання) приймається на основі затверджених обсягів державного бюджету на даний рік та рішень Ради ДФФД.

4.3. У разі виникнення обставин, що перешкоджають керівникам проекту виконувати свої функції, Рада ДФФД розглядає доцільність і умови продовження фінансування робіт за даним проектом.

4.4. Відносини сторін регулюються договором та додатковими угодами, які є юридичними документами, що встановлюють взаємну відповідальність сторін на весь період виконання проекту.